Tổng khai giảng các khóa học Lập trình di động
<div> <div> Đến <strong>năm 2020</strong>, hơn&nbsp;<strong>70% d&acirc;n số</strong>&nbsp;thế giới sử dụng smartphone v&agrave; doanh thu từ ứng dụng di động&nbsp;tăng <strong>100%</strong> so với năm 2016!</div> <div> Những con số hết sức ấn tượng tr&ecirc;n cho ta thấy <strong>ứng dụng di động</strong> thực sự l&agrave; một lĩnh vực đầy triển vọng v&agrave; đang trở n&ecirc;n gần gũi trong cuộc sống của mỗi người.&nbsp;</div> <div> Tham gia c&aacute;c <span style="color:#ff8c00;"><strong>Kh&oacute;a học Lập tr&igrave;nh Android/iOS</strong></span>&nbsp;tại Trung t&acirc;m, bạn sẽ được tiếp cận với kiến thức <strong>s&aacute;t thực tế</strong>, c&oacute; <strong>t&iacute;nh ứng dụng cao</strong> v&agrave; lu&ocirc;n <strong>cập nhật c&ocirc;ng nghệ mới</strong>.</div> <div> H&atilde;y trang bị cho m&igrave;nh h&agrave;nh trang thật vững chắc để trở th&agrave;nh <strong>Lập tr&igrave;nh vi&ecirc;n di động chuy&ecirc;n nghiệp</strong>, bạn nh&eacute;!</div> </div> <p> &nbsp;</p>
  • Các lớp Lập trình viên di động
Lập trình Android
Lập trình iOS (Objective-C)
Lập trình Android
Lập trình viên cơ bản Java

Dành cho học sinh, sinh viên, người đã đi làm… yêu thích CNTT, đã có kiến thức cơ bản về Tin học văn phòng và sử dụng Internet

ĐẶC BIỆT: Ưu đãi 10% học phí khi đăng kí các lớp ban ngày từ thứ 2-6

Thời lượng: 30 giờ (5 tuần)
Học phí : 1.200.000đ
Lập trình Android
ĐẶC BIỆT: Tặng khóa học online "Lập trình cơ bản" khi đăng ký
Điều kiện: Học viên có kiến thức căn bản về lập trình
Thời lượng: 99 giờ (15 tuần)

Học phí: 6.400.000đ 

Ưu đãi: 5.500.000đ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO