[Workshop 21/01/2021] - Web Scraping - Kỹ năng thu thập dữ liệu từ Website trên Internet

[Workshop 21/01/2021] - Web Scraping - Kỹ năng thu thập dữ liệu từ Website trên Internet
Hội thảo miễn phí Web Scraping - Kỹ năng thu thập dữ liệu từ Website trên Internet do Trung Tâm Tin Học tổ chức dành cho các bạn học viên đã học qua lớp Python for Machine Learning, Data Science and Data Visualization. Hội thảo giúp bạn xây dựng ứng dụng có thể tải xuống, trích xuất, sắp xếp, lưu trữ và phân tích thông tin hữu ích từ web một cách tự động