Khảo sát ý kiến

ngày 21-06-2016

Nhằm nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng cũng như những góp ý của các bạn học viên về chương trình đào tạo. Trung Tâm Tin Học, Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM rất mong nhận được sự hợp tác của các bạn học viên trong việc hoàn thành bản khảo sát ý kiến học.

Khảo sát ý kiến học viên các lớp Lập Trình Di Động Module 3&4http://goo.gl/forms/H60EQv40ZyZHQLjl1

Khảo sát ý kiến học viên các lớp Lập Trình Di Động Module 1&2http://goo.gl/forms/aa8O1zceY2i6BXzE3