[Học Lập trình Android] Bài 16: Action Bar & Action Mode (Phần 2)

ngày 09-03-2016

Trong bài Học Lập trình Android 16 này, chúng ta sẽ tiếp tục thực hành với Action Mode một phần không thể thiểu trên Action Bar.
 
Từ Project, mở tập tin MainActivity.java bổ sung các biến sau:
 
Trong thư mục res/menu tạo tập tin action_bar_menu.xml với nội dung như sau:
 
 
Vào phương thức onCreate khởi tạo interface ActionMode.Callback, interface sẽ tự động phát sinh ra 4 phương thức hỗ trợ chúng ta thao tác với Action Mode như khởi tạo, tương tác hoặc hủy.
 
 
Trong hàm onCreateActionMode chỉnh sửa đoạn code khởi tạo giao diện menu như sau:
 
 
Vào phương thức getView của lớp MyAdapter bổ sung đoạn code khi người dùng bấm chọn trên checkbox của một Item. (Bổ sung ngay trên câu lệnh “return v;”)
 
 
Lúc này khi bấm chọn vào một Item ta sẽ thấy xuất hiện Menu cho xóa, tuy nhiên để xử lý việc xóa ta cần bổ sung thêm đoạn code trong hàm onActionItemClicked sau:
 
 
Tải mã nguồn ứng dụng tại: https://www.dropbox.com/s/8b396d8cp396ft2/DemoActionBar2.rar
 
Trung tâm Tin học - Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM

 

ai
Trung Tâm Tin Học
ai
Trung Tâm Tin Học
Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Tin Học.
Bạn đang cần hỗ trợ thông tin gì ạ? Hãy Chat ngay với chúng tôi nhé.