Data Science and Machine Learning Online
Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học React Native
Khóa học lập trình web

Lập trình cơ sở dữ liệu SQL Server

 • Tiếp nối lớp Truy vấn cơ sở dữ liệu SQL Server, khóa học cung cấp cho học viên kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình T-SQL như: biến, cấu trúc điều khiển, thủ tục và hàm
 • Các kiến thức nâng cao như: Cursor, thủ tục nội tại (Stored Procedure), hàm do người dùng định nghĩa (User-Defined Function), trigger
 • Các kỹ thuật làm việc với managed code và kiểu XML trong môi trường SQL Server 
 • Học viên đã có kiến thức cơ bản về một ngôn ngữ lập trình và cơ sở dữ liệu quan hệ, mong muốn tìm hiểu một cách vững chắc về Hệ quản trị CSDL SQL Server để triển khai các ứng dụng trên môi trường SQL Server

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có khả năng:  

 •     Tạo lập, quản lý và sử dụng các đối tượng nâng cao trong Microsoft SQL Server như: thủ tục nội tại, hàm do người dùng định nghĩa, trigger
 •     Cài đặt và sử dụng managed code trong môi trường Microsoft SQL Server 
 •     Sử dụng kiểu dữ liệu XML trong hoạt động xử lý cơ sở dữ liệu
 •     Lập trình với cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ lập trình T-SQL để viết các xử lý tính toán, các xử lý kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu
 •     Thời gian học: 5 tuần
 •     Tổng số giờ: 64 tiết, học trực tiếp trong phòng máy
 •     Học phí: 2.000.000 VND/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)
 • Tổng quan về ngôn ngữ T-SQL
  • Giới thiệu ngôn ngữ T-SQL, một số kiểu dữ liệu cơ bản và các loại toán tử
 • Biến
  • Khái niệm về biến, biến hệ thống, biến do người dùng định nghĩa
  • Kiểu dữ liệu TABLE do người dùng định nghĩa
 • Cấu trúc điều khiển
  • Cấu trúc rẽ nhánh IF ELSE, lặp WHILE và CASE
  • Hàm điều kiện IIF và lựa chọn CHOOSE
 • Các thủ tục và hàm sẵn dùng trong hệ thống
  • Khái niệm về thủ tục và hàm
  • Một số thủ tục và hàm của hệ thống
 • Thủ tục nội tại (Stored Procedure)
  • Khái niệm và các thao tác trên thủ tục nội tại
  • Truyền tham số cho Thủ tục nội tại và một số vấn đề khác
 • Hàm do người dùng định nghĩa (User-Defined Function)
  • Khái niệm hàm và các loại hàm
  • Tạo và gọi thực hiện các hàm
 • Trigger
  • Khái niệm trigger và các loại trigger
  • Các bảng tạm trong trigger
  • DML và DDL trigger
 • Xử lý lỗi
 • Cursor
  • Khái niệm Cursor và sử dụng Cursor
  • Sử dụng Cursor làm tham số đầu ra trong thủ tục nội tại
 • Câu truy vấn động (Dynamic SQL)
 • Managed Code
  • Khái niệm về Managed Code
  • Các bước sử dụng Managed Code
 • Làm việc với kiểu dữ liệu XML
  • Chuyển đổi giữa dữ liệu quan hệ và dữ liệu XML
  • Truy vấn dữ liệu XML bằng ngôn ngữ Xquery
  • Sử dụng kiểu dữ liệu XML
 • Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "Lập trình cơ sở dữ liệu SQL Server" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO