Khóa học Deep Learning với Python
Lịch khai giảng lập trình và CSDL
Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học lập trình viên Python
Khóa học lập trình web

Lập trình Java SE 8 I - Java SE 8 Programer 1

 • Khóa học nền tảng cho các bạn bắt đầu với ngôn ngữ lập trình Java, tạo tiền đề cho việc học các kiến thức lập trình Java nâng cao, lập trình di động và phát triển nghề nghiệp.
 • Cung cấp kiến thức để xây dựng các ứng dụng nhỏ, kỹ năng xây dựng và tổ chức chương trình theo hướng đối tượng với Java…và nhiều hơn thế nữa!
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề
 • Những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin có định hướng sẽ lập trình bằng ngôn ngữ Java
 • Điều kiện cần khi tham gia khóa học: HV có kiến thức cơ bản về lập trình.

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có khả năng:  

 • Tổ chức, xây dựng chương trình đúng chuẩn hướng đối tượng bằng ngôn ngữ Java
 • Nắm vững và sử dụng các kiểu dữ liệu, cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp, mảng, các thư viện của Java, biểu thức Predicate Lamda - bổ sung mới trong Java SE8 … phù hợp với từng bài toán khác nhau
 • Dễ dàng tiếp cận với các ngôn ngữ lập trình khác như C#, C++, …
 • Nắm vững kiến thức lập trình nền tảng, dễ dàng tham gia các khóa học lập trình di động hoặc tự rèn luyện thêm để tham gia kỳ thi CCQT Java SE 8 Programmer I - 1Z0-808
 • Thời gian học: 1.5 tháng liên tục
 • Tổng số giờ: 40 giờ (~54 tiết), học trực tiếp trong phòng máy
 • Học phí: 2.400.000 VND/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)
 • Tổng quan lập trình Java
  •     Tổng quan lập trình (LT), chương trình và ngôn ngữ lập trình (NNLT)
  •     Đặc điểm chính của NNLT Java
  •     Cài đặt, cấu hình Java NetBeans IDE 8 - môi trường làm việc với Java
  •     Xây dựng và biên dịch chương trình Java
 • Biến, hằng và các kiểu dữ liệu
  •     Kiểu dữ liệu, chuyển đổi kiểu dữ liệu
  •     Biến, hằng
  •     Làm việc với console trong Java
 • Toán tử
  •     Toán tử gán, số học, một ngôi, so sánh, quan hệ, điều kiện, Bitwise và Bit Shift
  •     Expressions, Statements và Blocks
 • Cấu trúc điều khiển: if, if-else, if-elseif-else, switch-case
 • Mảng
  •     Thao tác trên mảng một chiều
  •     Thao tác trên mảng hai chiều
 • Cấu trúc lặp
  •     for, while, do…while
  •     Sử dụng break và continue
 • Xây dựng và sử dụng phương thức
 • Lớp và đối tượng
  •     Tổng quan về LTHĐT
  •     Khai báo lớp, thành phần của lớp, kiểm soát truy cập cho các thành phần của lớp
  •     Khai báo và sử dụng đối tượng trong chương trình
  •     Tạo và sử dụng package
 • Kế thừa
  •     Subclass và super class (this, super)
  •     Nạp chồng (overloading), ghi đè (overriding)
 • Xử lý ngoại lệ trong Java
  •     Cơ chế bẫy và xử lý ngoại lệ
  •     Xây dựng ngoại lệ do người dùng định nghĩa
 • Các lớp Selected trong Java API
  •     String Builder, java.time, java.time.format
  •     ArrayList
  •     Sử dụng biểu thức Predicate Lamda

Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận " Java SE 8 Programmer I " do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.

CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO