React Native
Tổng khai giảng các khóa học Lập trình di động

LẬP TRÌNH iOS (SWIFT)

 • Học viên sẽ nắm vững ngôn ngữ Swift một cách nhanh chóng.
 • Học viên được cập nhật những công nghệ mới của Apple.
 • Học viên rèn luyện kỹ năng lập trình, tối ưu hóa ứng dụng qua những bài tập nâng cao.
Học viên đã có kiến thức về Lập trình iOS với Objective-C
(Vui lòng liên hệ Bộ phận Tư vấn – Ghi danh để được kiểm tra đầu vào và tư vấn chi tiết hơn về chương trình)
 • Hiểu cách thức khai báo và sử dụng biến, hàm trong Swift
 • Sử dụng các kiểu dữ liệu và quản lý bộ nhớ trong Swift
 • Xây dựng các ứng dụng bằng ngôn ngữ Swift
 • Hiểu và đăng ký các tài khoản thích hợp để xây dựng các ứng dụng cho iOS
 • Các qui trình triển khai ứng dụng cho người dùng: App Store, Ad-hoc
 • Xây dựng giao diện chương trình sử dụng Interface Builder, StoryBoard
 • Tùy chỉnh các điều khiển trên giao diện ứng dụng (xoay màn hình)
 • Xây dựng các ứng dụng đa chạm (Gesture Recognization).
 • Thao tác với các loại dữ liệu như XML, JSON
 • Thao tác CSDL cục bộ SQLite, CoreData, NSUserDefault
 • Tương tác với Web Service
 • Tương tác với iCloud 
 • Xây dựng ứng dụng liên quan đến bản đồ (GPS, Internet Connection – Wifi, 3G)
 • Viết ứng dụng đa nhiệm (GCD, NSOperation Queue, NSThread, Background)
 • Viết ứng dụng đa phương tiện (Camera, Photo library, Audio - video player)
 • Notify local, Notify từ server (Notify Token)
 • Cách thức sử dụng các thư viện mở trên Internet (AF Networking, …)
 • Thời gian học: 60 giờ/ khoá
 • Học phí: 3.500.000đ

Chứng chỉ "Lập Trình iOS với Swift" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH KHTN TP.HCM cấp.

1. MODULE 1: LẬP TRÌNH SWIFT
a. Mục tiêu:
 • Nắm vững khái niệm cơ bản trong ngôn ngữ lập trình Swift
 • Thiết kế giao diện ứng dụng iOS đơn giản
 • Làm việc với tập tin, mảng, các dạng lưu trữ tập hợp
 • Lập trình hướng đối tượng, protocol và delegate trong Swift
b. Nội dung:
 • Bài 1: Ngôn ngữ lập trình Swift & Môi trường phát triển
 • Bài 2: Các kiểu dữ liệu cơ sở trong Swift
 • Bài 3: Lập trình hướng đối tượng trong Swift
 • Bài 4: Protocol và Delegate
 • Bài 5: Ứng dụng iOS và cách thức hoạt động
 • Bài 6: Window – View & Các đối tượng view cơ bản
 • Bài 7: Lưu trữ dữ liệu dạng tập hợp
 • Bài 8: Đọc ghi tập tin trên Sandbox
 • Bài 9: Dự phòng: hướng dẫn giải bài tập
 
2. MODULE 2: LẬP TRÌNH GIAO DIỆN ỨNG DỤNG
a. Mục tiêu:
 • Nắm vững nền tảng kiến trúc MVC
 • Có khái niệm tổng quát về bộ UIControl trong iOS
 • Biết cách quản lý bộ nhớ trong ứng dụng hiệu quả nhất
 • Quản lý dữ liệu trên thư mục dự án
 • Luyện tập kỹ năng làm việc theo nhóm 
b. Nội dung:
 • Bài 1: Mô hình MVC - View Controller Lifecycle
 • Bài 2: Scroll View & Page Control
 • Bài 3: Storyboard và Navigation Controller
 • Bài 4: Table View
 • Bài 5: Tab Bar Controller
 • Bài 6: Singleton pattern và Extensions
 • Bài 7: Collection View
 • Bài 8: PickerViews
 • Bài 9: Auto Layout
 • Bài 10: Công cụ làm việc nhóm
 
3. MODULE 3: LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU, TIẾN TRÌNH VÀ CHUYỂN ĐỘNG TRONG ỨNG DỤNG
a. Mục tiêu:
 • Mô hình tổ chức dữ liệu theo cấu trúc cơ sở dự liệu
 • Tăng tốc ứng dụng với các luồng xử lý khác nhau.
 • Xây dựng chế độ làm việc ngầm cho ứng dụng.
 • Xây dựng ứng dụng theo mô hình MVC
 • Xây dựng các ứng dụng đa chạm
 • Tạo các hiệu ứng đẹp mắt cho giao diện.
b. Nội dung:
 • Bài 1: Quản lý dữ liệu ứng dụng với SQLite
 • Bài 2: Core Data Framework
 • Bài 3: Quản lý bộ nhớ trong Swift
 • Bài 4: Tiến trình & Xử lý đa tiến trình
 • Bài 5: Core Animation
 • Bài 6: Touch & Gesture
 • Bài 7: Search Field
 • Bài 8: Split View Controller và Pop Over Controller
 
4. MODULE 4: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG CLIENT & ỨNG DỤNG ĐA PHƯƠNG TIỆN 
a. Mục tiêu:
 • Hiểu và biết cách sử dụng các loại phương thức kết nối thông dụng
 • Kết nối và trao đổi dữ liệu từ máy chủ
 • Khai thác các dịch vụ Internet
 • Xây dựng ứng dụng bản đồ với Google Map & Apple MapKit
 • Xây dựng ứng dụng giải trí đa phương tiện và truy xuất hình ảnh
 • Xây dựng ứng dụng truy xuất danh bạ
 • Đóng gói ứng dụng và đưa lên kho ứng dụng AppStore
b. Nội dung:
 • Bài 1: Khai thác tài nguyên Internet - WebView – Indicators
 • Bài 2: Giao thức kết nối WebService
 • Bài 3: Đọc ghi dữ liệu XML – JSON
 • Bài 4: MapKit & GoogleMap
 • Bài 5: Gallery - Các điều khiển đa phương tiện
 • Bài 6: Address Book
 • Bài 7: iCloud - Notification 
 • Bài 8: Provisioning và Appstore
 • Bài 9: Báo cáo đồ án
 
5. ĐỒ ÁN CUỐI KHÓA
Dựa vào kiến thức đã học, học viên tự xây dựng một ứng dụng cụ thể chạy trên thiết bị iOS, với sự hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp của giảng viên giảng dạy.
 
6. CÁC KỸ NĂNG MỀM 
Học viên được đào tạo các kỹ năng mềm cần thiết trong môi trường làm việc chuyên nghiệp như: Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng làm việc trong nhóm lập trình, Kỹ năng trình bày, Kỹ thuật viết CV và vượt qua phỏng vấn, Cách thức & kỹ năng làm việc chuyên nghiệp...
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO