R Programming Language for Data Science

 • Khóa học cung cấp cho học viên (HV) những kiến thức nền tảng và những kỹ năng cần thiết để có thể thực hiện việc phân tích, thống kê, biểu diễn đồ họa và báo cáo bằng R – một ngôn ngữ lập trình luôn đứng trong “TOP TEN” các ngôn ngữ lập trình được sử dụng nhiều và phổ biến nhất .
 • Cung cấp kiến thức cơ bản về Machine Learning, một lĩnh vực đang rất “hot” của Data Science
 • Rèn luyện và phát triển kỹ năng lập trình, tư duy logic
 • Xây dựng nền tảng cơ bản vững chắc trong ngôn ngữ lập trình R tạo tiền đề cho việc học các kiến thức lập trình nâng cao, phát triển nghề nghiệp.
 • Là khóa học thứ bảy trong chương trình “Data Science and Machine Learning Certificate
 
 • HV đã có kiến thức Data Science với Python
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề
 • Bất kỳ ai làm việc trong lĩnh vực CNTT có định hướng sẽ lập trình bằng ngôn ngữ R
 • Bất kỳ ai làm việc trong các lĩnh vực khác cần trang bị kiến thức lập trình R phục vụ công việc
 • Bất kỳ ai quan tâm đến việc phát triển các kỹ năng và kinh nghiệm để theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực Data Science
 
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ đạt được các kỹ năng:
 • Sử dụng các cấu trúc trong ngôn ngữ lập trình R để giải quyết các bài toán
 • Vận dụng các cấu trúc điều kiện, cấu trúc lặp, function
 • Sử dụng các thư viện có sẵn của R để thực hiện các công việc tính toán, thống kê
 • Nắm vững và vận dụng các kiểu dữ liệu String, Vector, List, Matric, Array, Data Frame, Object và Class
 • Làm việc với các kiểu dữ liệu tập tin như txt file, CSV file, Excel file, XML file, JSON file 
 • Thiết lập các Chart và Graph, trực quan hóa dữ liệu
 • Lập trình thống kê và báo cáo với các built-in function trong R
 • Áp dụng một số thuật toán Machine Learning trong việc phân loại (classification), dự đoán (regression), phân nhóm dữ liệu (clustering) và dự đoán dữ liệu Time Series…
 
 • Tổng số giờ: 64 tiết (5 tuần)
 • Học phí: 5.500.000đ
Part 1: Basic
 • Tổng quan lập trình R
  • Giới thiệu R
  • Cài đặt R & R Studio
  • Tạo và thực thi R script
 • R cơ bản
  • Cú pháp cơ bản, biến, hằng
  • Kiểu dữ liệu, toán tử (Operators)
  • String, Date
 • Cấu trúc điều kiện
  • if
  • switch
 • Cấu trúc lặp
  • repeat, while, for
  • Sử dụng break, next
 • Function
  • Xây dựng function
  • Gọi và sử dụng function
    Part 2: Data Structure
 • Vector
 • Factor
 • Array 
 • Matrix
 • List 
 • Data Frame
 • Tidyverse package
    Part 3: Làm việc với dữ liệu tập tin
 • Txt
 • CSV
 • Excel
 • XML
 • JSON
    Part 4: Graph và Chart
 • Pie Chart
 • Bar Chart
 • Histogram
 • Line Graph
 • Scatterplot
 • Ggplot2 package
    Part 5: Thống kê 
 • Mean, Median & Mode
 • Time Series Analysis
 • Normal Distribution
 • Binomial Distribution
     Part 6: Machine Learning 
 • Giới thiệu, phân loại
 • Linear Regression
 • Logistic Regression
 • Decision tree
 • K-Means
 

Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "R Programming Language for Data Science - Lập trình R trong Khoa học dữ liệu" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.

CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
ai
Trung Tâm Tin Học
ai
Trung Tâm Tin Học
Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Tin Học.
Bạn đang cần hỗ trợ thông tin gì ạ? Hãy Chat ngay với chúng tôi nhé.