[Học Lập trình Android] Bài 1: Thiết lập môi trường lập trình và tạo ứng dụng đầu tiên

[Học Lập trình Android] Bài 1: Thiết lập môi trường lập trình và tạo ứng dụng đầu tiên

ngày 25-07-2018

Hướng dẫn tải và cài đặt các công cụ cần thiết cho việc lập trình di động trên môi trường Android. Hai thành phần cơ bản nhất mà chúng ta cần phải có chính là bộ Android SDK (Software Development Kit) và JDK (Java Development Kit)

Xem tiếp
[Học Lập trình Android] Bài 2: Xây dựng ứng dụng đa màn hình và truyền dữ liệu

[Học Lập trình Android] Bài 2: Xây dựng ứng dụng đa màn hình và truyền dữ liệu

ngày 10-08-2017

Trong bài này chúng ta tìm hiểu cách xây dựng giao diện cho Activity và các chuyển màn hình đơn giản thông qua việc tạo ra màn hình đăng nhập cho ứng dụng. Tiến hành tạo Project, vào thư mục res/layout mở tập tin activity_main.xml sẽ có giao diện như hình

Xem tiếp
[Học Lập trình Android] Bài 3: Xây dựng ứng dụng ghi chú bằng ListView

[Học Lập trình Android] Bài 3: Xây dựng ứng dụng ghi chú bằng ListView

ngày 10-08-2017

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế ứng dụng ghi chú với ListView. Tạo Project, thiết kế giao diện gồm một EditText và một ListView, mở tập tin activity_main.xml trong res/layout và chỉnh sửa giống như hình.

Xem tiếp
[Học Lập trình Android] Bài 4: Xem ảnh với GridView

[Học Lập trình Android] Bài 4: Xem ảnh với GridView

ngày 10-03-2017

Thực thi các phương thức có bắt buộc của lớp kế thừa. Phương thức getCount trả về số lượng item GridView cần thể hiện chính là độ dài mảng hình và phương thức getPosition trả về vị trí của mỗi item. Phương thức getView tạo đối tượng ImageView thể hiện hình ảnh cho mỗi item.

Xem tiếp
[Học Lập trình Android] Bài 5: Nâng cấp ứng dụng xem ảnh với ViewFliper

[Học Lập trình Android] Bài 5: Nâng cấp ứng dụng xem ảnh với ViewFliper

ngày 10-03-2017

Tạo thêm lớp ShowImage kế thừa từ lớp Activity và thực thi Inteface OnTouchListener. Thực hiện nhận Intent được gửi từ MainActivty bằng phương thức getIntent. Truyền biến đã nhận trong Intent để thiết lập tấm hình hiện tại cho ViewFlipper.

Xem tiếp
[Học Lập trình Android] Bài 6: Sử dụng Spinner

[Học Lập trình Android] Bài 6: Sử dụng Spinner

ngày 10-03-2017

Trong bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn thao tác với điều khiển Spinner để thay đổi kích thước chữ của một TextView. Tạo Project, mở tập tin activity_main.xml và thêm điều khiển Spinner

Xem tiếp
[Học Lập trình Android] Bài 7: Sử dụng AutoCompleteTextView và MultiAutoCompleteTextView

[Học Lập trình Android] Bài 7: Sử dụng AutoCompleteTextView và MultiAutoCompleteTextView

ngày 30-03-2016

Hai điều khiển này sẽ giúp chúng ta có thể hỗ trợ người dùng khá nhiều trong quá trình nhập liệu. Ví dụ khi người dùng nhập một từ, điều khiển sử tự động tìm dữ liệu tương ứng để hoàn thành từ đó mà không cần người dùng nhập hết.

Xem tiếp
[Học Lập trình Android] Bài 8: Sử dụng TabHost

[Học Lập trình Android] Bài 8: Sử dụng TabHost

ngày 10-03-2017

Giống như trên Windows, Android cũng có có điều khiển dạng thẻ Tab cho phép người dùng có thể chuyển đổi các khung nhìn với các nội dung khác nhau trong cùng một giao diện cửa sổ (Activity). Đầu tiên ta mở tập tin activity_main.xml trong thư mục res/layout và chỉnh sửa nội dung

Xem tiếp
[Học Lập trình Android] Bài 9: Ứng dụng hỗ trợ đa ngôn ngữ và màn hình xoay ngang

[Học Lập trình Android] Bài 9: Ứng dụng hỗ trợ đa ngôn ngữ và màn hình xoay ngang

ngày 10-03-2017

Thực hiện chạy ứng dụng, khi ứng dụng đã hiện trên màn hình máy ảo, thực hiện tổ hợp phím Ctrl+F12 để xoay màn hình, ta sẽ thấy vị trí các nút sẽ bị sai. Thực hiện chép tập tin activity_main.xml trong thư mục layout vào thư mục layout-land, chỉnh sửa lại vị trí các nút

Xem tiếp
[Học Lập trình Android] Bài 10: Ứng dụng sử dụng Fragment và ViewPager

[Học Lập trình Android] Bài 10: Ứng dụng sử dụng Fragment và ViewPager

ngày 10-03-2017

Từ phiên bản Android 3.0 trở lên, bộ SDK bổ sung Fragment cho phép người dùng xây dựng giao diện ứng dụng bằng cách tái sử dụng các tập tin Layout. Tạo project mới, trong thư mục res/layout bổ sung tập tin giao diện fragment_layout.xml

Xem tiếp
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO