Lập trình Network Automation with Python
Lập trình Network Automation sẽ giúp cho chuyên viên quản trị mạng tự động hóa các công việc quản trị các thiết bị mạng như Cisco, Jupiter, Arista,…và các dịch vụ, tài nguyên mạng. Chuyên viên quản trị mạng có thể dùng ngôn ngữ lập trình Python để lập trình, xây dựng các kịch bản giúp cho công việc quản trị ngày càng hiệu quả và chuyên nghiệp hơn.