Môn học mới
Linux System Administration I

 • Thành thạo Quản trị hệ thống nâng cao: Quản lý kernel và các thủ tục khởi động, khắc phục sự cố cần thiết, tập lệnh bash shell
 • Quản lý các dịch vụ mạng: Cấu hình SSH, tường lửa và các dịch vụ thời gian; quản lý các dịch vụ HTTP Apache và SE Linux; truy cập bộ nhớ mạng; và quản lý container
 
 • Học sinh, sinh viên đam mê lĩnh vực máy tính.
 • Người đi làm muốn chuyển ngành hoặc yêu thích công nghệ mã nguồn mở linux.
 
 • Thời gian học:  30 giờ
 • Học phí: 3.000.000đ/khóa
Lesson 01: Introduction
 • Linux System Administration 1
 • About Linux Certification
 • Links to download RHEL, CentOS, VMWare Workstation or Oracle Virtual Box
 • Create Linux OS 8 Template using VMWare Workstation
 • Installation of Linux OS 8 using VMWare Workstation
 • Installation of Linux OS 8 using Oracle Virtual Box
 • Connect from putty
Lesson 02: Accessing the Command Line
 • Overview of Bash Shell
 • Virtual and Physical Consoles
 • GNOME3 Desktop Environment
 • Practice Lab Session on Accessing Command Line
Lesson 03: Manage Files From the Command Line
 • About Linux File System Hierarchy Concepts
 • Identifying Linux File types
 • Absolute and relative paths
 • Command Line File Management
 • Soft Link And Hard Link In Linux
 • Pattern Matching
 • Tilde Expansion
 • Brace Expansion
 • Variable Expansion
 • Practice Lab Session
Lesson 04: Getting Help, Creating and Editing Text Files in Linux
 • Reading Manual Pages
 • GNU Info
 • Input Output Redirection in Linux
 • Channels (File Descriptors)
 • Pipelines in Linux
 • tee command
 • Editing Text files from the shell prompt
 • Insert Mode
 • Command Mode
 • Extended Command Mode
 • Visual Mode
Lesson 05: User Administration
 • Overview of User Administration
 • Describing user and Group Concepts
 • Primary Groups and Supplementary Groups
 • Types of User Account
 • Overview of Shadow file
 • Managing users passwords
 • Overview of Sudoers file
 • Syntax of sudoers file
 • Various Practice Lab Session
Lesson 06: Controlling Access to Files
 • Overview of Linux File System Permissions
 • Attributes of a file
 • Managing File System Permissions from Command Line
 • Special permissions like Setuid, Setgid & Sticky bit etc
 • Practice Lab Session
Lesson 07: Managing Linux Processes
 • Overview of Load Average in Linux
 • top command
 • Lab Session on Load Average
 • Process Management
 • Foreground & Background Process
 • Various Process Stats
 • Practice Lab Session
Lesson 08: About Linux OS 
 • Overview of Linux OS
 • Features of Linux OS
 • Controlling Services and Daemons
 • Introduction to Systemd, Systemd units
 • Lab on systemctl command and journal
Lesson 09: Configuring and Securing SSH Service
 • Introduction about OpenSSH
 • SSH Hot Keys
 • SSH Key Based Authentication
 • Customizing OpenSSH Service Configuration
 • Practice Lab Session
Lesson 10: Analyzing and Storing Logs
 • Describing System log Architecture
 • System Logging
 • Logging Events to the System
 • Collecting Information using journalctl
 • Log file rotation
 • Practice Lab Session
Lesson 11: Archiving & transferring files
 • Archive a file using tar command
 • tar operations
 • tar compression options
 • Transferring files between systems securely
 • Practice Lab Session
Lesson 12: Managing Networking
 • Describing Network Concepts
 • TCP/IP Network Model
 • Configuring network
 • Lab on add a network interface
 • Lab on modify an interface
 • Lab on delete an interface
Lesson 13: Accessing Linux File Systems
 • Identifying File Systems
 • Block Devices
 • Lab Session on File System, mount, unmount etc
 • Locate Command
 • Find Command
 • Practice Lab Session
Lesson 14: Monitoring the system
 • Overview of web console to monitor and analyze the server
 • Cockpit tool
 • Navigating the server using web console
 • Lab Session
 • Review
 
 • Chứng nhận "Linux System Administration I" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH KHTN TP.HCM cấp.