Data Science Online
Khóa học React Native
Khóa học lập trình viên Python
Khóa học lập trình web

Xây dựng ứng dụng Windows Forms với EF & WCF

 • Tiếp nối lớp Nền tảng lập trình hướng đối tượng với C# 5.0, khóa học cung cấp cho các bạn những kiến thức và kỹ năng lập trình theo công nghệ ADO.NET Entity Framework (EF), Windows Communication Foundation (WCF) của Microsoft với ngôn ngữ C#.
 • Tạo tiền đề cho việc tìm hiểu các kiến thức lập trình .Net  nâng cao và phát triển nghề nghiệp.
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề, những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 • Điều kiện cần khi tham gia khóa học: HV có kiến thức căn bản về lập trình với ngôn ngữ C#, hoặc đã tham gia lớp “Nền tảng và Lập trình hướng đối tượng với C# 5.0”

Bạn sẽ có khả năng:

 • Viết thành thạo các câu truy vấn dùng để truy xuất dữ liệu ở server, các câu truy vấn thực hiện các thao tác cập nhật dữ liệu
 • Sử dụng thành thạo các đối tượng trong kiến trúc ADO.NET Entity Framework
 • Xây dựng các dịch vụ sử dụng WCF
 • Xây dựng các chương trình bằng ứng dụng Windows Forms kết hợp dịch vụ WCF
 • Làm tiền đề cho các chuyên đề khác như ASP.Net, PHP, Windows Phone…
 • Thời gian học: 5 tuần
 • Thời lượng: 64 tiết học trực tiếp trong phòng máy
 • Học phí: 2.100.000 VND/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)
 • Tổng quan ADO.NET Entity Framework (EF)
  •     Tổng quan về ORM, EF
  •     Kiến trúc EF
  •     Các chiến lược tải dữ liệu trong EF
  •     Cài đặt EF
 • Thao tác dữ liệu với Entity Framework
  •     Tạo Entity Data Model từ cơ sở dữ liệu
  •     Truy vấn dữ liệu trong EF
  •     Truy vấn dữ liệu quan hệ giữa các bảng
  •     Thao tác cập nhật dữ liệu
  •     Thao tác với Stored Procedure
  •     Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu
 • Giới thiệu WCF
 • Lập trình dịch vụ với WCF
  •     Tạo các Data Contracts, Service Contracts
  •     Tạo ứng dụng phía server
  •     Tạo tham chiếu phía client
  •     Tạo ứng dụng phía client
  •     Cấu hình dịch vụ WCF
  •     Tạo Restful với WCF
 • Các phương thức triển khai dịch vụ WCF
  •     Hosting WCF Service
  •     Sử dụng dịch vụ WCF tương ứng với phương thức triển khai
 • Xây dựng ứng dụng Windows Forms kết hợp dịch vụ WCF
  •     Giao diện
  •     DTO (Data Tranfer Object)
 • Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "Xây dựng ứng dụng Windows Forms với EF&WCF" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO