Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học lập trình viên Python
Khóa học lập trình R
Khóa học lập trình web
Lập trình Ruby

Xây dựng Single Page Applications với Angular 2

 • Cung cấp kiến thức và kỹ năng sử dụng các thư viện được cung cấp sẵn trong Angular 2 để xây dựng website.
 • Rèn luyện và phát triển kỹ năng sử dụng mô hình MVC của Angular 2 để xây dựng Single Page Applications.
 • Trang bị kiến thức lập trình theo hướng đối tượng sử dụng Typescript trong Angular 2.0
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề, những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
 • Điều kiện cần khi tham gia khóa học: Học viên có kiến thức Lập trình web HTML5, CSS3 & jQuery

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có khả năng:

 • Áp dụng tốt lập trình với Angular 2.0 mô hình MVC để xây dựng ứng dụng web.
 • Tạo các hiệu ứng đơn giản, đẹp mắt và kiểm tra thông tin các form một cách hợp lý mà không cần tốn quá nhiều công sức để viết hàm Javascript để kiểm tra.
 • Sử dụng tốt View trong Angular 2.0 để trình bày website đơn giản và nhanh chóng hơn viết bằng HTML thông thường.
 • Kết hợp các Angular 2.0 Event tạo các hiệu ứng phù hợp khi người dùng tác động lên website.
 • Xây dựng được Serivce đơn giản để lấy dữ liệu từ CSDL MySQL với ngôn ngữ PHP và đưa ra dữ liệu JSON cho Angular 2.0 sử dụng để trình bày thành Dynamic Website.
 • Sử dụng Angular 2.0 tạo trang web với dữ liệu JSON được trả về từ các server API.
 • Hoàn thành Dynamic Website có giao diện đẹp mắt, hài hòa, tốc độ web được cải thiện hiệu quả.
 • Thời gian học: 5 tuần
 • Tổng số giờ: 48 giờ, học trực tiếp trong phòng máy
 •  Học phí: 2.500.000 VND/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)
 • Tổng quan về Angular 2.0
  • Cài đặt Angular và tạo ứng dụng đầu tiên
 • Các thành phần chính trong Angular 2.0: Module, Component, Template, Metadata, Data Binding, Directive, Service, Dependency Injection…
 • Hiển thị dữ liệu trong Angular 2.0
  • Hiển thị dữ liệu, thuộc tính của một đối tượng nhất định
  • Hiển thị mảng đối tượng với Directive *NgFor
  • Hiển thị dữ liệu theo điều kiện với Directive *NgIf
 • Input trong Angular 2.0
 • Form trong Angular 2.0
  • Thực hiện trang có form
 • Service trong Angular 2.0 (Dependency Injection)
  • Xây dựng một Dependency Injection
  • Xây dựng kết hợp một Service trong một Service
  • Hoàn chỉnh một Service
 • View (Template Syntax) trong Angular 2.0: HTML, Interpolation, Template Expressions, Template Statements, Binding Syntax, Property Binding, Gán thuộc tính, style, Event binding, Liên kết dữ liệu 2 chiều với NgModel, Hiển thị dữ liệu với các Directive, Tiền tố * và <template>, Biến tham chiếu Templates, Input and output properties, Template expression operators
 • Routing trong Angular  2.0
  • Thao tác truyền biến xử lý thông qua Routing
 • Sử dụng Http của Angular 2.0
  • Thực hiện một trang ứng dụng sử dụng HTTP
 • Hoàn chỉnh ứng dụng

Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "Xây dựng Single Page Applications với Angular 2" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.

CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO