Data Science Online
Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học React Native
Lịch khai giảng lập trình và CSDL
Khóa học lập trình web

Truy vấn cơ sở dữ liệu SQL Server 2014

 • Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể làm việc với  Hệ quản trị CSDL SQL Server 2014
 • Trang bị cho học viên những kiến thức nền tảng vững chắc về hệ quản trị  CSDL SQL Server 2014 như các kỹ thuật viết truy vấn rút trích dữ liệu, cập nhật dữ liệu bằng ngôn ngữ truy vấn SQL từ căn bản đến nâng cao, các vấn đề về quản trị như tạo người dùng và phân quyền sử dụng, từ điển dữ liệu.
 • Học viên đã có kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu quan hệ, mong muốn tìm hiểu một cách vững chắc về Hệ quản trị CSDL SQL Server 2014 để triển khai các ứng dụng trên môi trường SQL Server 2014

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có khả năng:  

 •     Biết tạo lập cơ sở dữ liệu quan hệ (CSDL), tạo các đối tượng trong cơ sở dữ liệu như: các schema, các bảng (table), các ràng buộc toàn vẹn (constraint), các bảng ảo (view), kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa…
 •     Viết các câu truy vấn có chọn lọc, có nhóm, có thống kê dữ liệu và các câu truy vấn nâng cao
 •     Viết các câu lệnh cập nhật dữ liệu trên bảng như thêm, sửa và xóa
 •     Biết tạo ra các người dùng và phân quyền sử dụng dữ liệu cho các người dùng này
 •  Thời gian học: 5 tuần
 •   Tổng số giờ: 64 tiết, học trực tiếp trong phòng máy
 •   Học phí: 2.000.000 VND/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)
 • Microsoft SQL Server 2014 
 • Tạo lập dữ liệu - DDL (data definition language)
  • Cơ sở dữ liệu (database)
  • Bảng (table)
  • Schema
  • Import và Export dữ liệu
 • Các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu (constraint)
  • Phân loại ràng buộc toàn vẹn dữ liệu
  • Tạo các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu
  • Mô hình quan hệ dữ liệu (Diagram)
 • Truy vấn dữ liệu - SQL (structured query language)
  • Ngôn ngữ SQL
  • Truy vấn đơn giản SELECT FROM
  • Các hàm thường dùng
  • Lọc và sắp xếp dữ liệu
  • Truy vấn trên nhiều bảng
  • Sử dụng biểu thức điều kiện
  • Truy vấn có nhóm
  • Truy vấn con (sub query)
  • Tích hợp kết quả truy vấn
 • Bảng ảo (View)
  • Tạo bảng ảo, cập nhật, xóa bảng ảo
  • Cập nhật dữ liệt trên bảng ảo
 • Cập nhật dữ liệu - DML (data manipulation language)
  • Thêm dòng (insert), Xóa dòng (delete và truncate table)
  • Sửa dòng (update), Trộn dòng (merge)
 • Truy vấn nâng cao
  • Truy vấn con ở mức nâng cao
  • Truy vấn kết hợp (correlative sub query)
  • Truy vấn có sử dụng CTE (common table expressions)
  • Sử dụng mệnh đề APPL
 • Làm việc với kiểu dữ liệu phức tạp
  • Kiểu TABLE do người dùng định nghĩa
  • Kiểu FILESTREAM, Kiểu FILETABLES
  • Kiểu DATETIME2, Kiểu HIERARCHYID
  • Kiểu dữ liệu nhị phân
 • Quản trị đơn giản – DCL (data control language)
 • Từ điển dữ liệu (data dictionary
 • Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "Truy vấn cơ sở dữ liệu SQL Server 2014" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
Truy vấn cơ sở dữ liệu SQL Server 2014 - 64 tiết ( 5 tuần)
Học phí : 2.000.000 đ

Điều kiện: Có kiến thức cơ bản về lập trình

LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
LST4_271T357Thứ 3-5-7 (17.45 - 20.45)16/11/2021227 Nguyễn Văn Cừ, Q.5Đăng ký
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO