Khóa học Machine Learning cơ bản với Python
Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học lập trình viên Python
Khóa học lập trình R
Khóa học lập trình web
Khóa học lập trình viên javascript
Lập trình Ruby

Phát triển ứng dụng web nâng cao với Java

 •     Học viên có kiến thức về lập trình Web với Java
 •     Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề, những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin
 •     Điều kiện cần khi tham gia khóa học: HV có kiến thức về lập trình Web với Java hoặc đã tham gia khóa học "Phát triển ứng dụng Web với Java".

Bạn sẽ có khả năng:

 •     Lập trình web trên môi trường J2EE sử dụng công nghệ EJB 3.0
 •     Xây dựng ứng dụng web hoàn chỉnh có kết hợp các kỹ thuật nâng cao với Java
 •     Triển khai website lên các ứng dụng server như Tomcat EJB, Glassfish và Jboss…
 •     Thời gian học: 1.5 tháng liên tục
 •     Tổng số giờ: 48 giờ (~64 tiết), học trực tiếp trong phòng máy
 •     Học phí: 2.800.000 VND/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)
 •     Tổng quan J2EE
 •     Tổng quan Enterprise Java Beans (EJB)
 •     Mô hình EJB 3.0 API
  •         Annotations trong J2SE
  •         Annotations trong EJB
  •         Đóng gói và triển khai ứng dụng EJB
  •         Ưu điểm của Annotations
 •     Session Beans
  •         Session Stateful Beans
  •         Session Stateless Beans
  •         Annotations ứng dụng với Session Beans
  •         Vòng đời của Session Beans
 •     Message-Driven Beans
  •         Các lớp Java Bean bất đồng bộ
  •         Giới thiệu Java Message Service (JMS) API
  •         Cấu hình ngữ cảnh hành động (activation) trong cấu hình triển khai
  •         Cấu hình JMS provider
 •     Interceptors
  •         Aspect-oriented programming trong J2EE
  •         Xây dựng phương thức và lớp Interceptors
 •     Injectors
  •         Dùng Injectors truy cập tài nguyên và EJBs
  •         Truy cập EJB Context và dịch vụ JNDI
  •         Thiết lập Injection
 •     Java Persistence API (JPA)
  •         Lớp Entity và ánh xạ trong JPA dùng EJB
  •         Đóng gói và triển khai các lớp Entity
 •     Entity Beans
  •         Ánh xạ giữa trường dữ liệu và thuộc tính
  •         Quan hệ ánh xạ giữa các Entity
  •         Ánh xạ thừa kế
  •         Hiện thực ánh xạ dùng Annotation và XML
  •         Lắng nghe và gọi hàm trong Entity
 •     Ngôn ngữ truy vấn Java Persistence (JPQL)
  •         Đặc tả câu truy vấn trên các lớp Entity
  •         Sử dụng câu truy tự nhiên
  •         Tính đa hình
  •         Tự động lưu trữ kết quả trên POJO
 •     Dịch vụ EJB Timer
 •     Transaction trong EJB
  •         Phân loại và cách đặc tả loại Transaction
  •         Truy cập Transaction dùng Injectors và JTA
  •         Cơ chế đồng bộ Session Beans Stateful
 •     Bảo mật trong EJB
  •         Một số khái niệm về roles, groups và permission trong bảo mật
  •         Khai báo và lập trình bảo mật
  •         Truy cập dịch vụ bảo mật dùng ngữ cảnh EJB

Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "Phát triển ứng dụng Web với Java" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.

CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO