Khóa học Deep Learning với Python
Lịch khai giảng lập trình và CSDL
Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học lập trình viên Python
Khóa học lập trình R
Khóa học lập trình web
Khóa học lập trình viên javascript
Lập trình Ruby

Lập trình viên Web cơ bản PHP

 • Kiến thức nền tảng và kỹ năng cơ bản về thiết kế web và lập trình web mã nguồn mở PHP.
 • Tạo bước khởi đầu vững chắc cho học viên tham gia khóa học Lập trình viên PHP.
   
 • Học sinh, sinh viên, người đã đi làm… yêu thích CNTT đã có kiến thức cơ bản về Tin học văn phòng và sử dụng Internet.

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có khả năng:  

 • Phân tích bố cục của website
 • Sử dụng HTML và CSS để tạo layout và style chung
 • Sử dụng HTML5 & CSS3 trong thiết kế trang web
 • Hoàn chỉnh Web layout
 • Áp dụng các kiến thức cơ bản về lập trình PHP trong việc giải quyết các bài toán đơn giản.
 • 5 tuần, 3 giờ x 2-3 buổi/ tuần
 • Tổng số giờ: 30 giờ
 • Học phí: 1.200.000đ (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)
 • Tổng quan về lập trình Web
  •     Tổng quan, môi trường làm việc
  •     HTML
 • Xây dựng trang web với HTML
  •     Các tag cơ bản
  •     Định dạng trang HTML
  •     Định dạng văn bản, hiển thị các ký tự đặc biệt thường dùng
  •     Hình ảnh, danh sách, liên kết
  •     Bảng biểu
 • Xây dựng trang với web HTML5
  •     Cấu trúc cơ bản HTML5
  •     Các tính năng mới
  •     Thẻ form
 • Sử dụng CSS trong trang web
  •     Các loại CSS
  •     Tạo và sử dụng các CSS
  •     Một số style thường dùng
 • Sử dụng CSS3 trong trang web
  •     Một số thuộc tính mới trong CSS3
 • Xây dựng layout web
  •     Phân tích layout
  •     Xây dựng layout
 • Tổng quan lập trình PHP
  •     Giới thiệu
  •     Biến, hằng, toán tử
 • Phạm vi hoạt động của biến
  •     Tham chiếu
  •     Phạm vi hoạt động của biến
 • Cấu trúc điều kiện
  •     Cấu trúc rẽ nhánh if
  •     Toán tử ?:
  •     Cấu trúc chọn lựa switch
 • Cấu trúc lặp
  •     for
  •     foreach
  •     while
  •     do … while
  •     Sử dụng break và continue trong cấu trúc lặp
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO