Data Science Online
Khóa học React Native
Khóa học lập trình viên Python
Khóa học lập trình web

Lập trình viên công nghệ .Net

 • Cung cấp cho học viên (HV) từ những kiến thức nền tảng về Lập trình C# trên .NET đến các kiến thức và kỹ năng cần thiết của công việc lập trình ứng dụng Web .NET MVC và Web API trong thực tế. 
 • Chú trọng rèn luyện tư duy và phong cách lập trình
 • Giúp HV hiểu rõ và xây dựng ứng dụng web hoàn chỉnh theo mô hình lập trình .NET MVC
 • Cung cấp kiến thức và kỹ năng xây dựng và triển khai dịch vụ, đa dịch vụ với RESTFul Web Service và Web API Service
 • Tạo tiền đề vững chắc để HV có thể tiếp tục ứng dụng thành thạo C# trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
 • Tất cả những ai muốn tìm hiểu về kỹ thuật lập trình C# và muốn phát triển ứng dụng Web chuyên nghiệp trên công nghệ .NET MVC.
 • Sẽ thuận lợi hơn nếu bạn đã có kiến thức cơ bản về thiết kế website với HTML5, CSS3, Jquery và Bootstrap.
 

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có khả năng:  

 • Nắm vững kiến thức lập trình C# nền tảng, sử dụng thành thạo các kiểu dữ liệu, toán tử, cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp để giải quyết các bài toán thực tế.
 • Hiểu rõ .NET Framework và lập trình hướng đối tượng.
 • Lập trình ứng dụng web đúng chuẩn với APS .NET MVC
 • Sử dụng WCF, Web API xây dựng các Web Service
 • Xây dựng và triển khai các dịch vụ, đa dịch vụ với RESTFul Web Service và Web API Service
 • Vận dụng kỹ thuật DI và IoC, Design Patterns trong xây dựng ứng dụng web
 • Xây dựng và triển khai các website theo tiêu chí Mobile First
   
 • Bạn sẽ học tập trung 20 tuần với thời lượng 180 tiết (20 tuần) cùng khoản đầu tư dành cho khóa học là 6.800.000đ
Module 1: Nền tảng và lập trình hướng đối tượng với C#
 • Tổng quan và giới thiệu môi trường Visual Studio 2017
 • Kiểu dữ liệu, biến, hằng, toán tử (Operators)
 • Kiểu cấu trúc (struct) và Enum
 • Sử dụng thư viện .Net Framework
 • Cấu trúc điều kiện if, switch
 • Parttern matching
 • Cấu trúc lặp while, for, foreach
 • Xây dựng Function, Local Functions, Out Variables, Tuples Types, Ref returns and locals
 • Mảng (Array)
 • Phân loại và xử lý lỗi
 • Lập trình hướng đối tượng (OOP), Expression bodied members
 • Lập trình OOP mở rộng
 • Delegate và Event
 • Collections và Generic Collections
Module 2: Entity Framework (EF) Và Windows Communication Foundation (WCF)
 • Tổng quan về .Net Framework, ASP.NET
 • Quản lý Source Code với GitHub
 • Các điều khiển cơ bản trong ASP.NET
 • Quản lý dữ liệu với SQL Server
 • Tổng quan về EF
 • Thao tác dữ liệu với EF
 • Tổng quan về WCF
 • Xây dựng và triển khai WCF Service
 • Xây dựng ứng dụng Web khai thác WCF Service
Module 3: Xây dựng ứng dụng web ASP.Net với MVC 5
 • Tổng quan ASP.Net MVC
 • Xây dựng Data Model
 • Xây dựng Controler
 • Tạo Layout View, View và Partial View
 • Sử dụng các phương thức của HTML Helper, tạo Form và cập nhật dữ liệu
 • Data Annotation & Validation
 • ASP Membership
 • Routing, Session, Application, Cookie
 • Triển khai ứng dụng MVC
Module 4: Xây dựng WebAPI và các kỹ thuật trong lập trình
 • Các nguyên tắc cơ bản trong lập trình
 • Dependency Injection Và Inversion Of Control
 • Design Patterns
 • Tổng quan Web API
 • Sử dụng API từ Microsoft Azure
 • Xây dựng Web Service dùng Web API RESTful Service
Đồ án Tốt nghiệp
 

 

Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng chỉ "Lập trình viên .Net" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH KHTN TP.HCM cấp.

LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO