Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học lập trình viên Python
Khóa học lập trình R
Khóa học lập trình web
Lập trình Ruby

Lập trình viên cơ bản .Net

 • Cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng về lập trình với ngôn ngữ C#.
 • Rèn luyện các kỹ năng lập trình cơ bản.
 • Tạo bước khởi đầu vững chắc cho học viên tham gia khóa học Lập trình viên .Net.
 • Học sinh, sinh viên, người đã đi làm… yêu thích CNTT đã có kiến thức cơ bản về Tin học văn phòng và sử dụng Internet.

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có khả năng:  

 • Sử dụng các đối tượng có sẵn (built-in) trong .Net Framework
 • Sử dụng cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp, mảng
 • Lưu trữ dữ liệu
 • Xây dựng các phương thức bằng C#
 • Áp dụng các kiến thức cơ bản về lập trình C# trong việc giải quyết các bài toán đơn giản.
 • 5 tuần, 3 giờ x 2-3 buổi/ tuần
 • Tổng số giờ: 30 giờ
 • Học phí: 1.200.000đ (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)
 • Tổng quan
  •     Các khái niệm cơ bản về lập trình, chương trình và ngôn ngữ lập trình trong quá trình xây dựng ứng dụng
 • Form và các điều khiển cơ sở (cơ bản)
  •     Xây dựng màn hình nhập xuất cho ứng dụng
  •     Tạo các điều khiển trong form
 • Các kiểu dữ liệu cơ sở - biến hằng
  •     Kiểu dữ liệu (Types)
  •     Biến (Variable) và Hằng (Constant)
 • Các toán tử trong trong C#
 • Cấu trúc điều khiển trong C#
  •     Cấu trúc rẽ nhánh
  •     Cấu trúc chọn lựa
 • Cấu trúc lặp trong C#
  •     for/ foreach
  •     while/ do…while
  •     Sử dụng break và continue
 • Sử dụng thư viện .Net Frameworks
  •     Math
  •     String
  •     DateTime
 • Xây dựng phương thức
  •     Phương thức không trả về giá trị, không tham số
  •     Phương thức có trả về giá trị, không tham số
  •     Phương thức trả về giá trị thông qua tham số của phương thức
  •     Truyền tham số cho phương thức
 • Lưu trữ dữ liệu (Text file)
  •     Thông tin tập tin
  •     Xử lý tập tin: mở, đọc, ghi tập tin
 • Mảng (cơ bản)
  •     Xử lý mảng một chiều
  •     Xử lý mảng hai chiều
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO