Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học lập trình viên Python
Khóa học lập trình R
Khóa học lập trình web
Lập trình Ruby

Lập trình Kotlin

 • Khóa học cung cấp cho học viên (HV) các kiến thức nền tảng và các kỹ năng lập trình cần thiết về ngôn ngữ lập trình Kotlin. 
 • Phát triển kỹ năng lập trình Kotlin với kiểu dữ liệu tập hợp, xây dựng phương thức, sử dụng lambda, có truy xuất tập tin, xử lý đa luồng (multi-threading)
 • Rèn luyện và phát triển kỹ năng tổ chức và xây dựng chương trình theo hướng đối tượng
 • Xây dựng cơ sở vững chắc trong ngôn ngữ lập trình Kotlin tạo tiền đề cho việc học các kiến thức lập trình di động Android với Kotlin (ngôn ngữ lập trình được Google hỗ trợ hàng đầu khi xây dựng ứng dụng Android), Kotlin với JavaScript… và phát triển nghề nghiệp
 
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề
 • Những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin có định hướng sẽ lập trình bằng ngôn ngữ Kotlin (Adroid với Kotlin, JavaScript với Kotlin…)
 • Lập trình viên Adnroid với Java muốn cập nhật kiến thức để xây dựng ứng dụng di động Android với Kotlin, đáp ứng như cầu tuyển dụng và làm việc theo xu hướng mới
 • Điều kiện cần khi tham gia khóa học: HV có kiến thức cơ bản về lập trình
 
Sau khi hoàn thành khóa học, HV có thể:
 • Nắm vững và sử dụng các kiểu dữ liệu, cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp, collection (kiểu dữ liệu tập hợp), function và lambda…
 • Xây dựng ứng dụng có đọc/ghi dữ liệu, ứng dụng có áp dụng multi-threading
 • Tổ chức, xây dựng chương trình đúng chuẩn hướng đối tượng bằng ngôn ngữ Kotlin
 • Nắm vững kiến thức lập trình Kotlin nền tảng, dễ dàng tham gia khóa học Lập trình di động Android với Kotlin
 • Tự tìm hiểu các công nghệ tiên tiến hiện nay trên nền tảng công nghệ Kotlin (ứng dụng thiết bị di động, công nghệ Website, lập trình nhúng…)
 
 • Tổng quan Lập trình Kotlin
  • Giới thiệu Kolin
  • Môi trường phát triển ứng dụng
  • Xây dựng ứng dụng đầu tiên
 • Biến, hằng, các kiểu dữ liệu, toán tử, chuỗi
  • Biến
  • Hằng
  • Các kiểu dữ liệu
  • Null safety
  • Toán tử, độ ưu tiên toán tử
  • String
  • Chú thích - comment
  • Nhập xuất dữ liệu trên console
 • Cấu trúc điều kiện
  • if, if ... else, if … else if … else, nested if
  • when
 • Cấu trúc lặp
  • for, while, do…while
  • return, break, continue
 • Collections – kiểu dữ liệu tập hợp
  • Array
  • ArrayList
  • List/ Set/ Map
 • Function và Lambda
  • Function
  • Function overload
  • Polimorphism
  • Global/ local variable
  • Lambda
 • Đọc/ ghi dữ liệu
  • FileReader
  • FileWriter
 • Lập trình hướng đối tượng OOP
  • Tổng quan về OOP
  • Lớp (class), đối tượng (object): property, constructor, method
  • Kế thừa (inheritance): Overriding method, casting, this/ super, Overriding Property/Rule
 • Lập trình hướng đối tượng nâng cao
  • Lớp trừu tượng (Abstract class)
  • Interface
  • Enum
  • Generics
  • Inner Class và Nested Class
  • Package
  • Lazy và Singleton Design Pattern
 • Multi Threading
  • Khái niệm
  • Hiện thực ứng dụng Multi Threading
 • Xứ lý ngoại lệ
 • Giới thiệu về ngoại lệ (Exception)

 • Lợi ích của việc sử dụng ngoại lệ

 • Xử lý ngoại lệ trong Kotlin

 

Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "Lập trình Kotlin" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.

CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO