Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng với C++

 • Rèn luyện kỹ năng về tổ chức chương trình theo hướng đối tượng bằng ngôn ngữ C++
 • Xây dựng các chương trình bằng ngôn ngữ C++
 • Tiếp cận các ngôn ngữ lập trình khác một cách dễ dàng
 • Người đã có kiến thức nền tảng về C hoặc đã học qua lớp "Kỹ thuật lập trình C", hoặc
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề hoặc những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và các đối tượng quan tâm đến lập trình bằng ngôn ngữ C++

Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có khả năng:

 • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ C++
 • Lập trình hướng đối tượng với C++
 • Xây dựng các chương trình bằng ngôn ngữ C++
 • Tiếp cận các ngôn ngữ lập trình khác một cách dễ dàng
 • Thời gian học: 5 tuần học liên tục
 • Tổng số tiết: 64 tiết học trực tiếp trong phòng máy
 • Học phí: 1.600.000 VND/khóa (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu).
 • Khái niệm về Lập trình hướng đối tượng
 • Các mở rộng của C++
  •     Toán tử nhập, xuất
  •     Khai báo mọi nơi
  •     Toán tử phạm vi
  •     Tham chiếu
  •     Chồng hàm
  •     Chồng toán tử
  •     Hàm có đối số mặc định
 • Đối tượng và Lớp
  •     Đối tượng và Lớp
  •     Phép gán các đối tượng
  •     Hàm thiết lập
  •     Hàm hủy bỏ
  •     Hàm thiết lập sao chép
  •     Đối tượng hằng
 • Toán tử trên lớp
  •     Toán tử trên lớp
  •     Hàm toán tử
  •     Chuyển đổi kiểu
 • Kỹ thuật thừa kế
  •     Thừa kế
  •     Đơn thừa kế
  •     Hàm thành phần ảo
  •     Tính đa hình
  •     Lớp trừu tượng và hàm ảo thuần túy
  •     Đa thừa kế
 • Khuôn hình
  •     Khuôn hình hàm
  •     Khuôn hình lớp
 • Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng nhận "Kỹ thuật Lập trình hướng đối tượng với C++" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.

 

CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
ai
Trung Tâm Tin Học
ai
Trung Tâm Tin Học
Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Tin Học.
Bạn đang cần hỗ trợ thông tin gì ạ? Hãy Chat ngay với chúng tôi nhé.