Khóa học React Native
Khóa học Machine Learning with Python
Khóa học Deep Learning với Python
Lịch khai giảng lập trình và CSDL
Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL
Khóa học lập trình viên Python
Khóa học Toán và thống kế
Khóa học Databases and SQL for Data Science - Trung Tâm Tin Học ĐH KHTN
Machine Learning Certificate

Deep Learning with Python

 • Khóa học cung cấp cho học viên các kiến thức cần thiết về Deep Learning, một nhánh rất “hot” của Machine Learning.
 • Trang bị kiến thức và kỹ năng vận dụng các thuật toán quan trọng thuộc nhóm Supervised Learning như Artificial Neural Network (ANN) – mạng neuron nhân tạo, Convolutional Neural Network (CNN) – mạng neuron tích chập, Pre-trained CNN model, Recurrent neural network (RNN) - mạng neuron hồi quy; các thuật toán thuộc nhóm Unsupervised Learning như Self-Organizing Map (SOM) – mạng tự tổ chức, AutoEncoder; Deep Learning và Computer Vision như Face detection – nhận diện khuôn mặt, Object detection - nhận diện vật thể, Generative Adversarial Networks (GANs) thông qua việc sử dụng các bộ thư viện, công cụ mạnh mẽ, mã nguồn mở như Python, Numpy, Pandas, Matplotlib, sklearn, TensorFlow, Keras…
 • Thực hiện các project cụ thể trong bối cảnh giải quyết các vấn đề Deep Learning hấp dẫn
 • Là khóa học thứ năm trong chương trình “Machine Learning Certificate” 
 
 • HV đã tham gia khóa “Machine Learning with Python” hoặc có kiến thức tương đương
 • HV muốn áp dụng Machine Learning vào công việc
 • HV có định hướng sẽ làm việc trong lĩnh vực Machine Learning với Python
 

 

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ đạt được các kỹ năng:
 • Lựa chọn, áp dụng và triển khai các thuật toán trong nhóm Supervised Learning, Unsupervised Learning, Deep Learning và Computer Vision một cách thích hợp dựa trên yêu cầu công việc.
 • Hiểu và vận dụng các thuật toán Deep Learning trong việc giải quyết các vấn đề thực tế, cụ thể
 
 
 • Tổng số giờ: 64 tiết (5 tuần)
 • Học phí: 5.800.000đ (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)
 • Tổng quan Deep Learning
  • Giới thiệu, phân loại Deep Learning
  • Phạm vi áp dụng, so sánh Machine Learning và Deep Learning
  • Thư viện hỗ trợ Deep Learning: TensorFlow, Keras…
  • Làm việc với TensorFlow và Keras
 • Artificial Neural Network (ANN) – mạng neuron nhân tạo
  • Giới thiệu: Biological Neuron Network - mạng neuron sinh học, ANN, perceptron, thuật ngữ
  • Tính toán logic với Neurons
  • Hoạt động của Neural
  • Neural network học như thế nào?
  • Activation Function: Linear, Sigmoid, TanH, Softmax, rectified linear unit (ReLU)
  • Back propagation
  • Loss function, Optimizers
  • Gradient Descent, Stochastic Gradian Descent
  • Xây dựng ANN, đánh giá
  • Cải thiện model với Dropout, GridSearchCV
 • Convolutional Neural Network (CNN) – mạng neuron tích chập
  • Giới thiệu CNN, đặc điểm, ứng dụng
  • Convolution Operation
  • ReLU layer
  • Pooling
  • Flattening
  • Full connection
  • Softmax
  • Cross entropy
  • Xây dựng CNN, đánh giá và tinh chỉnh CNN
 • Recurrent neural network (RNN) - mạng neuron hồi quy
  • Giới thiệu RNN, đặc điểm, ứng dụng
  • Computational Graph
  • Vanishing Gradient Descent
  • Long Short Term Memory (LSTM), LSTM Variation
  • Xây dựng RNN, đánh giá và tinh chỉnh RNN
 • Self-Organizing Map (SOM)– mạng tự tổ chức
  • Giới thiệu, đặc điểm, ứng dụng
  • K-means Clustering
  • SOM learn, Advanced SOM
  • Xây dựng SOM
 • AutoEncoder
  • Giới thiệu, đặc điểm, ứng dụng
  • AutoEncoder: Encoder, Decoder
  • Loss function
  • Xây dựng AutoEncoder: Simple AutoEncoder, Deep AutoEncoder, CNN AutoEncoder
 • Face detection - Nhận diện khuôn mặt
  • Viola Jones algorithm
  • Haar- like features
  • LBP cascade classifier
  • So sánh Haar và LBP
  • Intergral Image
  • Training classifier
  • AdaBoost
  • Cascading
  • Xây dựng face detection với OpenCV
  • Đối phó với False Positives (nhận diện sai)
 • Object detection - nhận diện vật thể
  • Single Shot MultiBox Detector (SSD)
  • Multi-box concept
  • Dự đoán object position
  • Scale problem
  • Xây dựng object detection với SSD
 • Pre-trained CNN model
  • Giới thiệu Pre-trained model
  • Bộ dữ liệu ImageNet
  • Phân loại: VGG, ResNet, MobileNet
  • Xây dựng CNN model với pre-trained model
 • Generative Adversarial Networks (GANs)
  • Giới thiệu, đặc điểm
  • Cách thức hoạt động của GANs
  • Ứng dụng GANs
  • Tạo ảnh với GANs

 

Học viên thi đạt kết quả cuối môn học sẽ được cấp chứng chỉ "Deep Learning with Python" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên cấp.

LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO