Tư duy máy tính và Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Học có giám sát trong Máy học