Đồ Án Tốt Nghiệp Data Science - Machine Learning

 • Khóa học được thiết kế với nhiều đồ án thực tế khác nhau dựa trên các bài toán quan trọng của Data Science/ Machine Learning
Học viên có thể lựa chọn làm đồ án tốt nghiệp theo định hướng Data Science hoặc Machine Learning
 
A. Định hướng Data Science

HV sẽ thực hiện 3 đồ án thuộc 3 trong 6 bài toán quan trọng của Data Science dưới đây: 

 • Bài toán Classification (Sentiment Analysis, Document Classification, Customer Classification, Investment Suggestions…)
 • Bài toán Regression (Price Prediction, Energy Consumption Prediction, Sales of Goods Prediction, Forecasting Revenues & Expenses …)
 • Bài toán Clustering (Customer Clustering, Document Clustering, Weather/Climate Clustering, Sociology Clustering…)
 • Bài toán Time Series Analysis (Output of Goods Analysis, Amount of Customers Analysis, Weather Forecast, Gold/ Stock Prices Prediction, Business Development Analysis…)
 • Bài toán Association Rule Analysis (Market Basket Analysis, Web Mining…) và/ hoặc Recommendation System (E-commerce/ Retail/ Media/ Banking/ News Articles… Recommendation System)
 • Bài toán phối hợp (từ hai bài toán phía trên)

Trong ba đồ án thực hiện, HV sẽ chọn một đồ án để làm giao diện cho người dùng (End-User Interface)

 

B. Định hướng Machine Learning

HV sẽ thực hiện 2 đồ án thuộc 2 trong 3 bài toán quan trọng của Machine Learning dưới đây: 

 • Bài toán Computer Vision (Classification, Detection..) 
 • Bài toán Natural Language Processing (Sentiment Analysis, Document Classification…)
 • Bài toán Time Series (Output of Goods Analysis, Amount of Customers Analysis, Weather Forecast, Gold/ Stock Prices Prediction, Business Development Analysis…)
Chú ý: Mỗi khóa học sẽ luân phiên thay đổi các đồ án/ bài toán khác nhau.
 
 • Thời gian học: 5 tuần
 • Thời lượng: HV gặp GVHD 2 buổi/tuần (qua Zoom nếu học Online, trực tiếp tại phòng học nếu học Offline)
 • Học phí: 5.000.000 đ (Năm triệu đồng)
 • Ưu đãi đặc biệt: Giảm 50% học phí, chỉ còn 2.500.000 đ, cho HV đóng rời từng môn và đã học xong các môn trong chương trình (trừ môn LDS7 - R Programming Language for Data Science có thể học sau khi làm đồ án)
*** Mọi thông tin tư vấn, Học viên liên hệ bạn Tú Trinh (email: ntttrinh@csc.hcmus.edu.vn) hoặc Thu Nga (email: tttnga@csc.hcmus.edu.vn) để được hướng dẫn thêm.