• 1Xác nhận đăng ký
  • 2Hoàn tất thông tin
  • 3Hoàn tất đăng ký
Chào bạn, bạn đã đăng ký online khóa học với thông tin như sau:
Môn học:
Mã lớp:
Lịch học:
Ngày khai giảng:
Địa điểm học:
Hotline hỗ trợ
3835 1056
Còn
hết hạn ưu đãi
Vui lòng hoàn tất thông tin cá nhân để nhận ưu đãi:
Họ tên *
Email *
Số điện thoại *
Đối tượng:
Ghi chú khác:
Hoàn tất đăng ký
Hotline hỗ trợ
3835 1056
Còn
hết hạn ưu đãi
<p> <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);">Cảm ơn bạn đ&atilde; quan t&acirc;m đến c&aacute;c Kh&oacute;a học<span class="Apple-converted-space"> </span></span><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color:#ff0000;">Tin học Văn ph&ograve;ng Chuẩn Quốc tế MOS.</span></b><br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <br style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);">Thời hạn ưu đ&atilde;i ghi danh online đ&atilde; hết. Bạn vui l&ograve;ng đến c&aacute;c cơ sở học để ghi danh v&agrave; ho&agrave;n tất thủ tục nhập học. Xem chi tiết c&aacute;c cơ sở đ&agrave;o tạo <a href="/tin-hoc-van-phong/tin-tuc/Co-so-dao-tao-THVP/CO-SO-DAO-TAO-254" target="_blank"><strong>TẠI Đ&Acirc;Y</strong></a></span></p>

 

LỊCH KHAI GIẢNG NĂM 2018

Đợt 1: 03/01/2018 Đợt 2: 05/03/2018 Đợt 3: 09/04/2018
Đợt 4: 17/05/2018 Đợt 5: 29/06/2018 Đợt 6: 03/08/2018
Đợt 7: 10/09/2018 Đợt 8: 15/10/2018  Đợt 9: 21/11/2018
Đợt 10: 26/12/2018    

 

Thông tin liên hệ
 
Chấp nhận