CHỨNG CHỈ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ẢO HÓA VMWARE VSPHERE

 • Hướng dẫn cụ thể cách cài đặt, cấu hình và quản lý hế thống ảo VMware vSphere thông qua các bài thực hành gần với thực tiễn. 
 • Khóa học giúp học viên nền tảng kiến thức để đạt các chứng chỉ của VMware cũng như đủ kiến thức để tham dự các khóa học nâng cao hơn.
 
 • Sinh viên
 • Các nhà quản trị hệ thống
 • Các nhà quản lý và vận hành hệ thống ảo hóa trên nền VMware vSphere 

(Kiến thức học viên cần có để theo học: Có kinh nghiệm quản trị các hệ điều hành Windows hoặc Linux).

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể hiểu được các chức năng của vSphere 5 và thực hiện các công việc sau:
 • Cài đặt và cấu hình ESXi
 • Cài đặt và cấu hình vCenter Server
 • Sử dụng vCenter Server cấu hình và quản lý mạng và hệ thống lưu trữ
 • Triển khai, quản trị và di chuyển các máy ảo
 • Quản lý truy cập của người dùng vào hệ thống Vmware
 • Sử dụng vCenter Server giám sát việc sử dụng tài nguyên hệ thống
 • Sử dụng vCenter Server để tăng khả năng mở rộng hệ thống ảo hóa
 • Sử dụng vCenter  Update Manager để cập nhật ESXi
 • Sử dụng vCenter Server để quản lý khả năng dung lỗi và an toàn thông tin
 • Thời lượng: 72 giờ /3 Tháng
 • Học phí: 3.900.000đ/khóa
 Điểm thi cuối khóa phải đạt từ 5đ trở lên.
 • Chứng chỉ "Triển khai hệ thống ảo hóa VMWare vSphere" của TTTH - Trường ĐH KHTN TP.HCM cấp.
Bài 1: Giới thiệu về khóa học
 • Giới thiệu khóa học
 • Mục tiêu khóa học
Bài 2: Điện toán đám mây
 • Giới thiệu về điện toán đám mây
 • Phân loại điện toán đám mây
 • Các lợi ít của điện toán đám mây
Bài 3: Giới thiệu VMware Virtualization
 • Giới thiệu về ảo hóa, máy ảo và các thành phần của vSphere
 • Khái niệm về Server ảo, mạng ảo, bộ lưu trữ ảo
 • Ứng dụng của vSphere trong điện toán đám mây
 • Cài đặt và sử dụng vSphere
Bài 4: Tạo máy ảo
 • Giới thiệu máy ảo, phần cứng máy ảo và các tập tin máy ảo
 • Triển khai máy ảo 
Bài 5: VMware vCenter Server
 • Giới thiệu kiến trúc vCenter Server
 • Giới thiệu vCenter Server appliance
 • Cài đặt và quản trị vCenter Server appliance
 • Quản trị bản quyền và các đối tượng của vCenter Server
Bài 6: Cấu hình và quản trị mạng ảo
 • Mô tả, tạo và quản lý Standard Virtual Switch
 • Mô tả và thay đổi thuộc tính của Standard Virtual Switch
 • Cấu hình phương thức cân bằng tải cho Virtual Switch
Bài 7: Cấu hình và quản trị hệ thống lưu trữ ảo
 • Giới thiệu giao thức trong hệ thống lưu trữ
 • Cấu hình ESXi sử dụng hệ thống lưu trữ iSCSI, NFS, và Fibre Channel
 • Tạo và quản lý vSphere datastores
 • Triển khai và quản lý VMware vSphere Storage Appliance
Bài 8: Quản lý máy ảo
 • Triển khai máy ảo sử dụng templates và cloning
 • Quản lý và thay đổi máy ảo
 • Tạo và quản lý bản sao máy ảo
 • Cấu hình và thực hiện VMware vSphere vMotion và Storage vMotion
 • Tạo vSphere vApp
Bài 9: An toàn dữ liệu
 • Xây dựng kế hoạch sao lưu ESXi hosts và vCenter Server
 • Giới thiệu VMware Data Recovery appliance
 • Xây dựng giải pháp sao lưu máy ảo hiệu quả
Bài 10: Điều khiển chứng thực và truy cập
 • Điều khiển quyền truy cập của người dùng
 • Cấu hình ESXi firewall
 • Cầu hình ESXi lockdown mode
 • Tích hợp ESXi với Active Directory
 • Giới thiệu VMware vShield Zones
Bài 11: Giám sát và quản lý tài nguyên
 • Giới thiệu khái niệm CPU và bộ nhớ ảo
 • Mô tả phương thức tối ưu hóa việc sử dụng CPU và bộ nhớ
 • Cấu hình và quản lý resource pool
 • Sử dụng vCenter Server giám sát và cảnh báo việc sử dụng tài nguyên
Bài 12: High Availability and Fault Tolerance
 • Giới thiệu kiến trúc vSphere High Availability (HA)
 • Giới thiệu và quản lý vSphere High Availability cluster
 • Giới thiệu VMware Fault Tolerance
Bài 13: Mở rộng hệ thống
 • Cấu hình và quản trị VMware Distributed Resource Scheduler (DRS) cluster
 • Cấu hình Enhanced vMotion Compatibility
 • Kết hợp vSphere HA và DRS
Bài 14: Quản lý vá lỗi
 • Sử dụng vCenter Update Manager để vá lỗi và cập nhật ESXi
 • Cài đặt Update Manager và Update Manager plug-in
 • Tạo patch baselines
 • Dò và sửa lỗi cho hosts
Bài 15: Cài đặt các thành phần Vmware
 • Giới thiệu các phương thức cài đặt ESXi
 • Một các yêu cầu để khởi động từ SAN
 • Giới thiệu các tùy chọn triển khai vCenter Server deployment
 • Mô tả các yêu cầu cần thiết để cài đặt vCenter Server
 • Cài đặt vCenter Server  (Windows based)
Bài 16: Giới thiệu các tính năng mới của Vmware vSphere 5.1
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO