QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG (SYSTEM ADMINISTRATOR)

 • Vừa học vừa hành, hướng dẫn vững chắc từ cơ bản đến nâng cao Môi trường học tập mô phỏng môi trường làm việc thực tế tại các doanh nghiệp
 • Chú trọng vào việc thực hiện các mô hình mạng thực tế đã triển khai tại các Cơ quan, Doanh nghiệp 
 
 • Sinh viên khoa CNTT, Toán - Tin, Điện tử,.... Các trường Trung cấp - Cao đẳng - Đại học.
 • Học sinh các trường THPT có định hướng theo đuổi lịnh vực Quản trị và An ninh mạng.
 • Tất cả các đối tượng mong muốn có nghề nghiệp vững chắc trong lịnh vực Quản trị và An ninh mạng.
(Kiến thức học viên cần có để theo học: Có kiến thức về Nhập môn Quản trị & An ninh mạng).
Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ có khả năng:
 • Trang bị nền tảng kiến thức vững chắc về các công nghệ mới nhất của Microsoft Windows Server 2012.
 • Thành thạo trong việc xây dựng và quản trị hệ thống mạng dựa trên nền hệ điều hành mạng Windows Server 2012 trong các cơ quan, doanh nghiệp.
 • Thi đạt chứng chỉ Quốc tế MCSA phiên bản 2012 của Microsoft.
 • Thời Lượng: 180 giờ/ 6 tháng (3 giờ x 3 buổi/tuần)
 • Học phí: 7.500.000đ/khóa
 •  Điểm thi cuối khóa phải đạt từ 5đ trở lên.
 • Chứng chỉ "Kỹ thuật viên Quản trị hệ thống mạng - MCSA" của Trung Tâm Tin Học ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM
Môn 01: 70-410 Course 20410C
 
Module 1: Deploying and Managing Windows Server 2012
 • Lessons:
  • Windows Server 2012 R2 Overview
  • Installing Windows Server 2012 R2
  • Post-Installation Configuration of Windows Server 2012 R2
  • Overview of Windows Server 2012 R2 Management
  • Introduction to Windows PowerShell
 • Lab: Deploying and Managing Windows Server 2012 R2 
  • Deploying Windows Server 2012 R2
  • Configuring Windows Server 2012 R2 Server Core
  • Managing Servers
  • Using Windows PowerShell to Manage Servers
Module 2: Introduction to Active Directory Domain Services
 • Lessons:
  • Overview of AD DS
  • Overview of Domain Controllers
  • Installing a Domain Controller
 • Lab : Installing Domain Controllers
  • Installing a Domain Controller
  • Installing a Domain Controller by Using IFM
Module 3: Managing Active Directory Domain Services Objects
 • Lessons:
  • Managing User Accounts
  • Managing Groups
  • Managing Computer Accounts
  • Delegating Administration
 • Lab : Managing Active Directory Domain Services Objects
  • Delegating Administration for a Branch Office
  • Creating and Configuring User Accounts in AD DS
  • Managing Computer Objects in AD DS
Module 4: Automating Active Directory Domain Services Administration
 • Lessons:
  • Using Command-line Tools for AD DS Administration
  • Using Windows PowerShell for AD DS Administration
  • Performing Bulk Operations with Windows PowerShell
 • Lab : Automating AD DS Administration by Using Windows PowerShell
  • Creating User Accounts and Groups by Using Windows PowerShell
  • Using Windows PowerShell to Create User Accounts in Bulk
  • Using Windows PowerShell to Modify User Accounts in Bulk
Module 5: Implementing IPv4
 • Lessons:
  • Overview of TCP/IP
  • Understanding IPv4 Addressing
  • Subnetting and Supernetting
  • Configuring and Troubleshooting IPv4
 • Lab : Implementing IPv4
  • Identifying Appropriate Subnets
  • Troubleshooting IPv4
Module 6: Implementing Dynamic Host Configuration Protocol
 • Lessons:
  • Installing a DHCP Server Role
  • Configuring DHCP Scopes
  • Managing a DHCP Database
  • Securing and Monitoring DHCP
 • Lab : Implementing DHCP
  • Implementing DHCP
  • Implementing a DHCP Relay Agent (Optional Exercise)
Module 7: Implementing DNS
 • Lessons:
  • Name Resolution for Windows Clients and Servers
  • Installing a DNS Server
  • Managing DNS Zones
 • Lab : Implementing DNS
  • Installing and Configuring DNS
  • Creating Host Records in DNS
  • Managing the DNS Server Cache
Module 8: Implementing IPv6
 • Lessons:
  • Overview of IPv6
  • IPv6 Addressing
  • Coexistence with IPv4
  • IPv6 Transition Technologies
 • Lab : Implementing IPv6
  • Configuring an IPv6 Network
  • Configuring an ISATAP Router
Module 9: Implementing Local Storage
 • Lessons:
  • Overview of Storage
  • Managing Disks and Volumes
  • Implementing Storage Spaces
 • Lab : Implementing Local Storage
  • Installing and Configuring a New Disk
  • Resizing Volumes
  • Configuring a Redundant Storage Space
Module 10: Implementing File and Print Services
 • Lessons:
  • Securing Files and Folders
  • Protecting Shared Files and Folders by Using Shadow Copies
  • Configuring Work Folders
  • Configuring Network Printing
 • Lab : Implementing File and Print Services
  • Creating and Configuring a File Share
  • Configuring Shadow Copies
  • Enabling and Configuring Work Folders
  • Creating and Configuring a Printer Pool
Module 11: Implementing Group Policy
 • Lessons:
  • Overview of Group Policy
  • Group Policy Processing
  • Implementing a Central Store for Administrative Templates
 • Lab : Implementing Group Policy
  • Configuring a Central Store
  • Creating GPOs
Module 12: Securing Windows Servers Using Group Policy Objects
 • Lessons:
  • Windows Operating Systems Security Overview
  • Configuring Security Settings
  • Restricting Software
  • Configuring Windows Firewall with Advanced Security
 • Lab : Increasing Security for Server Resources
  • Using Group Policy to Secure Member Servers
  • Auditing File System Access
  • Auditing Domain Logons
 • Lab : Configuring AppLocker and Windows Firewall
  • Configuring AppLocker Policies
  • Configuring Windows Firewall
Module 13: Implementing Server Virtualization with Hyper-V
 • Lessons:
  • Overview of Virtualization Technologies
  • Implementing Hyper-V
  • Managing Virtual Machine Storage
  • Managing Virtual Networks
 • Lab : Implementing Server Virtualization with Hyper-V
  • Installing the Hyper-V Role onto a Server
  • Configuring Virtual Networking
  • Creating and Configuring a Virtual Machine
  • Using Virtual Machine Checkpoints
Môn 02: 70-411 Course 20411C
 
Module 1: Configuring and Troubleshooting Domain Name System
 • Lessons:
  • Configuring the DNS Server Role
  • Configuring DNS Zones
  • Configuring DNS Zone Transfers
  • Managing and Troubleshooting DNS
 • Lab : Configuring and Troubleshooting DNS
  • Configuring DNS Resource Records
  • Configuring DNS Conditional Forwarding
  • Installing and Configuring DNS Zones
  • Troubleshooting DNS
Module 2: Maintaining Active Directory Domain Services
 • Lessons:
  • Overview of AD DS
  • Implementing Virtualized Domain Controllers
  • Implementing RODCs
  • Administering AD DS
  • Managing the AD DS Database
 • Lab : Maintaining AD DS
  • Installing and Configuring a RODC
  • Configuring AD DS Snapshots
  • Configuring the Active Directory Recycle Bin
  • Cloning a domain controller
Module 3: Managing User and Service Accounts
 • Lessons:
  • Configuring Password Policy and User Account Lockout Settings
  • Configuring Managed Service Accounts
 • Lab : Managing User and Service Accounts
  • Installing a Domain Controller by Using IFM
Module 4: Implementing a Group Policy Infrastructure
 • Lessons:
  • Introducing Group Policy
  • Implementing and Administering GPOs
  • Group Policy Scope and Group Policy Processing
  • Troubleshooting the Application of GPOs
 • Lab : Implementing a Group Policy Infrastructure
  • Creating and Configuring Group Policy Objects
  • Managing GPO Scope
  • Verify GPO Application
  • Managing GPOs
Module 5: Managing User Desktops with Group Policy
 • Lessons:
  • Implementing Administrative Templates
  • Configuring Folder Redirection and Scripts
  • Configuring Group Policy Preferences
  • Managing Software with Group Policy  
 • Lab : Managing User Desktops with Group Policy
  • Implement Settings by Using Group Policy Preferences
  • Managing Office 2013 by using Administrative Templates
  • Deploying Software by using Group Policy
  • Configuring Folder Redirection
Module 6: Implementing Remote Access
 • Lessons:
  • Overview of Remote Access
  • Implementing DirectAccess by Using the Getting Started Wizard
  • Implementing and Managing an Advanced DirectAccess Infrastructure
  • Implementing VPN
  • Implementing Web Application Proxy
 • Lab : Implementing DirectAccess by Using the Getting Started Wizard
  • Verifying Readiness for a DirectAccess Deployment
  • Configuring DirectAccess
  • Validating the DirectAccess Deployment
 • Lab : Deploying an Advanced DirectAccess Solution
  • Preparing the Environment for DirectAccess
  • Implementing the Advanced DirectAccess Infrastructure
  • Validating the DirectAccess Deployment
 • Lab : Implementing VPN
  • Implementing VPN
  • Validating the VPN Deployment
  • Validating the DirectAccess Deployment
 • Lab : Implementing Web Application Proxy
  • Implementing Web Application Proxy
  • Validating the Web Application Proxy Deployment
Module 7: Installing, Configuring, and Troubleshooting the Network Policy Server Role
 • Lessons:
  • Installing and Configuring a Network Policy Server
  • Configuring RADIUS Clients and Servers
  • NPS Authentication Methods
  • Monitoring and Troubleshooting a Network Policy Server
 • Lab : Installing and Configuring a Network Policy Server
  • Installing and Configuring NPS to Support RADIUS
  • Configuring and Testing a RADIUS Client
Module 8: Implementing Network Access Protection
 • Lessons:
  • Overview of Network Access Protection
  • Overview of NAP Enforcement Processes
  • Configuring NAP
  • Configuring IPSec Enforcement for NAP
  • Monitoring and Troubleshooting NAP
 • Lab : Implementing Network Access Protection
  • Configuring NAP Components
  • Configuring Virtual Private Network Access
  • Configuring the Client Settings to Support NAP
Module 9: Optimizing File Services
 • Lessons:
  • Overview of FSRM
  • Using FSRM to Manage Quotas, File Screens, and Storage Reports
  • Implementing Classification and File Management Tasks
  • Overview of DFS
  • Configuring DFS Namespaces
  • Configuring and Troubleshooting DFS Replication
 • Lab : Configuring Quotas and File Screening Using File Server Resource Manager
  • Configuring File Server Resource Manager Quotas
  • Configuring File Screening and Storage Reports
 • Lab : Implementing Distributed File System
  • Installing the DFS role service
  • Configuring a DFS Namespace
  • Configuring DFS Replication
Module 10: Configuring Encryption and Advanced Auditing
 • Lessons:
  • Encrypting Drives by Using BitLocker
  • Encrypting Files by Using EFS
  • Configuring Advanced Auditing
 • Lab : Configuring Encryption and Advanced Auditing
  • Encrypting and Recovering Files
  • Configuring Advanced Auditing
  • Using Windows BitLocker Drive Encryption to Secure Data Drives
Module 11: Deploying and Maintaining Server Images
 • Lessons:
  • Overview of Windows Deployment Services
  • Managing Images
  • Implementing Deployment with Windows Deployment Services
  • Administering Windows Deployment Services
 • Lab : Using Windows Deployment Services to Deploy Windows Server 2012
  • Installing and Configuring Windows Deployment Services
  • Creating Operating System Images with Windows Deployment Services
  • Configuring Custom Computer Naming
  • Deploying Images with Windows Deployment Services
Module 12: Implementing Update Management
 • Lessons:
  • Overview of WSUS
  • Deploying Updates with WSUS
 • Lab : Implementing Update Management
  • Implementing the WSUS Server Role
  • Configuring Update Settings
  • Approving and Deploying an Update by using WSUS
Module 13: Monitoring Windows Server 2012
 • Lessons:
  • Monitoring Tools
  • Using Performance Monitor
  • Monitoring Event Logs
Môn 03: 70-412 Course 20412C
 
Module 1: Implementing Advanced Network Services
 • Lessons:
  • Configuring Advanced DHCP Features
  • Configuring Advanced DNS Settings
  • Implementing IPAM
  • Managing IP Address Spaces with IPAM
 • Lab : Implementing Advanced Network Services
  • Configuring Advanced DHCP Settings
  • Configuring Advanced DNS Settings
  •  Configuring IPAM
Module 2: Implementing Advanced File Services
 • Lessons:
  • Configuring iSCSI Storage
  • Configuring BranchCache
  • Optimizing Storage Usage
 • Lab : Implementing Advanced File Services
  • Configuring iSCSI Storage
  • Configuring the File Classification Infrastructure
 • Lab : Implementing BranchCache
  • Configuring the Main Office Servers for BranchCache
  • Configuring the Branch Office Servers for BranchCache
  • Configuring Client Computers for BranchCache
  • Monitoring BranchCache
Module 3: Implementing Dynamic Access Control
 • Lessons:
  • Overview of DAC
  • Implementing DAC Components
  • Implementing DAC for Access Control
  • Implementing Access Denied Assistance
  • Implementing and Managing Work Folders
 • Lab : Implementing Secure Data Access
  • Preparing for DAC deployment
  • Implementing DAC
  • Validating and Remediating DAC
  • Implementing Work Folders
Module 4: Implementing Distributed AD DS Deployments
 • Lessons:
  • Overview of Distributed AD DS Deployments
  • Deploying a Distributed AD DS Environment
  • Configuring AD DS Trusts
 • Lab : Implementing Distributed AD DS Deployments
  • Implementing Child Domains in AD DS
  • Implementing Forest Trusts
Module 5: Implementing AD DS Sites and Replication
 • Lessons:
  • AD DS Replication Overview
  • Configuring AD DS Sites
  • Configuring and Monitoring AD DS Replication
 • Lab : Implementing AD DS Sites and Replication
  •  Modifying the Default Site
  • Creating Additional Sites and Subnets
  • Configuring AD DS Replication
  • Monitoring and Troubleshooting AD DS Replication
Module 6: Implementing Active Directory Certificate Services
 • Lessons:
  • Using Certificates in a Business Environment
  • PKI Overview
  • Deploying CAs
  • Deploying and Managing Certificate Templates
  • Implementing Certificate Distribution and Revocation
  • Managing Certificate Recovery
 • Lab : Deploying and Configuring CA Hierarchy
  • Deploying a Stand-alone Root CA
  •  Deploying an Enterprise Subordinate CA
Module 7: Implementing Active Directory Rights Management Services
 • Lessons:
  • AD RMS Overview
  • Deploying and Managing an AD RMS Infrastructure
  • Configuring AD RMS Content Protection
  • Configuring External Access to AD RMS
 • Lab : Implementing AD RMS
  • Installing and Configuring AD RMS
  • Configuring AD RMS Templates
  • Implementing the AD RMS Trust Policies
  • Verifying the AD RMS Deployment
Module 8: Implementing Active Directory Federation Services
 • Lessons:
  • Overview of AD FS
  • Deploying AD FS
  • Implementing AD FS for a Single Organization
  • Deploying AD FS in a Business-to-Business Federation Scenario
  • Extending AD FS to External Clients
 • Lab : Implementing AD FS
  • Installing and Configuring AD FS
  • Configuring an Internal Application for AD FS
Module 9: Implementing Network Load Balancing
 • Lessons:
  • Overview of NLB
  • Configuring an NLB Cluster
  • Planning an NLB Implementation
 • Lab : Implementing NLB
  • Implementing an NLB Cluster
  • Configuring and Managing the NLB Cluster
  • Validating High Availability for the NLB Cluster
Module 10: Implementing Failover Clustering
 • Lessons:
  • Failover Clustering Overview
  • Implementing a Failover Cluster
  • Configuring Highly Available Applications and Services on a Failover Cluster
  • Maintaining a Failover Cluster
  • Implementing a Multi-Site Failover Cluster
 • Lab :  Implementing Failover Clustering
  • Configuring a Failover Cluster
  • Deploying and Configuring a Highly Available File Server
  • Validating the Deployment of the Highly Available File Server
  • Configuring Cluster-Aware Updating on the Failover Cluster
Module 11: Implementing Failover Clustering with Hyper-V
 • Lessons:
  • Overview of Integrating Hyper-V with Failover Clustering
  •  Implementing Hyper-V Virtual Machines on Failover Clusters
  • Implementing Hyper-V Virtual Machine Movement
  • Managing Hyper-V Virtual Environments by Using VMM
 • Lab : Implementing Failover Clustering with Hyper-V
  • Configuring Hyper-V Replicas
  • Configuring a Failover Cluster for Hyper-V
  • Configuring a Highly Available Virtual Machine
Module 12: Implementing Business Continuity and Disaster Recovery
 • Lessons:
  • Data Protection Overview
  • Implementing Windows Server Backup
  • Implementing Server and Data Recovery
 • Lab : Implementing Windows Server Backup and Restore
  • Backing Up Data on a Windows Server 2012 R2 Server
  • Restoring Files Using Windows Server Backup
Môn 04: 70-662 Exchange Server
 
Installing and configuring Exchange Servers
 • Prepare the infrastructure for Exchange
 • nstall Exchange prerequisites
 •  Install Exchange roles
 • Create and configure databases
 • Create and configure address lists
Configuring Exchange recipients and public folders
 • Create and configure mailboxes
 • Configure RBAC
 • Create and configure resource mailboxes and shared mailboxes
 • Create and configure recipients and distribution groups
 • Create and configure public folders
Configuring client access
 • Configure POP, IMAP, and Microsoft ActiveSync
 • Configure Outlook Anywhere and RPC Client Access
 • Configure federated sharing
 • Configure Outlook Web App (OWA)
Configuring message transport
 • Create and configure transport rules
 • Configure hub transport
 • Configure Edge transport
 • Configure message routing
Monitoring and reporting
 • Monitor databases
 • Monitor mail flow
 • Monitor connectivity
 • Generate reports
 • Configure logging
Implementing high availability and recovery
 • Create and configure the Database Availability Group (DAG)
 • Perform backup and restore of data
 • Configure public folders for high availability
 • Configure high availability for non-mailbox servers
 • Backup and recover server roles
Configuring message compliance and security
 • Configure records management
 • Configure compliance
 • Configure message integrity
 • Configure anti-virus and anti-spam
Môn 05: Forefront Unified Access Gateway 2010
 
Module 1: Forefront UAG Overview
 • Lessons:
  • Microsoft Business Ready Security Strategy (BRS)
  • Forefront Unified Access Gateway Architecture
  • Licensing and Availability
Module 2: Forefront Unified Access Gateway Setup and Upgrade
 • Lessons:
  • Installing Forefront UAG
  • Initial Configuration
 • Lab :  Install Forefront Unified Access Gateway 2010
  • Install Forefront UAG 2010
  • Configure the initial settings using the Getting Started Wizard
Module 3: Forefront UAG Portal
 • Lessons:
  • Trunks and Portals
  • Portal Customization
  • Client Detection
 • Lab : Create and Configure a Portal Trunk
  • Create a HTTPS trunk in Forefront UAG
  • Configure an Active Directory authentication repository
Module 4: Publishing Web Applications
 • Lessons:
  • Web Publishing Overview
  • Publishing Microsoft Exchange
  • Publishing Microsoft SharePoint
  • Deploying Federation with AD FS
 • Lab : Publishing Exchange Applications
  • Configure Outlook Web Access (OWA) publishing using the OWA look and feel
  • Configure OWA publishing inside the Forefront UAG portal
  • Publish Outlook Anywhere and Exchange Autodiscover
Module 5: Remote Desktop Gateway Publishing
 • Lessons:
  • Remote Desktop Publishing Overview
  • Deploying RD Gateway Publishing
 • Lab : Publishing Remote Desktop Services
  • Publish RemoteApp applications using the Forefront UAG portal
  • Publish a predefined Remote Desktop
Module 6: Remote Network Access
 • Lessons:
  • Remote Network Access Overview
  • UAG/SSTP Integration Architecture
  • Configuring Remote Network Access
 • Lab : Remote Network Access using SSTP
  • Configure remote network access using SSTP
  • Publish remote network access in the Forefront UAG portal
Module 7: IPv6 and IPv6 Transition Technologies
 • Lessons:
  • IPv6 Overview
  • IPv6 Transition Technologies
 • Lab :  IPv6 and ISATAP
  • Use IPv6 link-local addresses for local network connectivity
  • Deploy an ISATAP router in an intranet
Module 8: DirectAccess
 • Lessons:
  • DirectAccess Overview
  • DirectAccess Solution Components
  • Planning a DirectAccess Deployment
  • Deploying DirectAccess Using Forefront UAG
 • Lab : Deploying DirectAccess
  • Prepare the infrastructure requirements for DirectAccess
  • Configure DirectAccess using Forefront UAG
Module 9: Endpoint Security Policies and NAP Integration
 • Lessons:
  • Endpoint Policies
  • Network Access Protection Integration
 • Lab : Endpoint Policies and Network Access Protection
  • Use the Endpoint Policies with a Forefront UAG portal application
  • Configure Network Access Protection (NAP) with Forefront UAG 
Module 10: Array Management
 • Lessons:
  • Forefront UAG Array Management Overview
  • Deploying and Operating Forefront UAG Arrays
  • Network Load Balancing Integration
 • Lab : Configuring Forefront UAG Arrays
  • Install an additional Forefront UAG server
  • Configure a Forefront UAG array and perform post-array configuration tasks
Module 11: Enterprise Deployment and Troubleshooting
 • Lessons:
  • Deploying Forefront UAG in Enterprise Environments
  • Supporting and Troubleshooting Forefront UAG
Môn 06: Internet Information Services
 
Module 1: Configuring an IIS 8 Web Server
 • Lessons:
  • Introducing Internet Information Services 8
  • Installing the Web Server Role in Windows Server 2012
  • Configuring Application Development, Health, and HTTP Features
  • Configuring Performance, Security, and Server Component Features
 • Lab : Configuring an IIS 8 Web Server
  • Installing IIS using Role Manager
  • Installing IIS using Unattend Setup
  • Installing IIS on Server Core from Command Line
  • Configuring IIS and Validate Functionality
Module 2: Configuring IIS 8 Web Sites and Application Pools
 • Lessons:
  • Introducing Web Sites and Application Pools
  • Creating a Web Site
  • Creating an Application Pool
  • Maintaining an Application Pool
 • Lab : Configuring IIS 8 Web Sites and Application Pools
  • Configuring Authentication Types
  • Creating a Web Site and Web Application
  • Creating an Application Pool
  • Configuring an Existing Application Pool
Module 3: Configuring IIS 8 Application Settings
 • Lessons:
  • Configuring Application Settings
  • Configuring ASP.NET Security
 • Lab : Configuring IIS 8 Application Settings
  • Configuring ASP.NET
  • Configuring ASP.NET Application Development Settings
  • Configuring a Web Server to Host Multiple Web Applications with Separate Application Pools
  • Configuring ASP.NET Security
Module 4: Configuring IIS 8 Modules
 • Lessons:
  • Configuring Native Modules
  • Configuring Managed Modules
 • Lab : Installing Domain Controllers
  • Configuring and Editing Native Modules
  • Configuring and Edit Managed Modules
Module 5: Securing the IIS 8 Web Server and Web Sites
 • Lessons:
  • Configuring Secure Web Sites and Server
  • Configure Other Aspects of Web Server Security
  • Configuring Logging for IIS 8
 • Lab : Securing IIS 8 Web Server and Web Sites
  • Configuring a Secure Web Server
  • Configuring Authorization, Authentication, and Access
  • Configuring Logging
Module 6: Configuring Delegation and Remote Administration
 • Lessons:
  • Configuring Remote Administration
  • Configuring Delegated Administration
  • Configuring Feature Delegation
 • Lab : Configuring Delegation and Remote Administration
  • Configuring Remote Administration
  • Configuring Delegated Administration
  • Configuring Feature Delegation
Module 7: Using Command-line and Scripting for IIS 8 Administration
 • Lessons:
  • Tools for Running Administrative Tasks in IIS
  • Executing Scripts for Administrative Tasks
  • Managing IIS Tasks
 • Lab : Using Command-line and Scripting for IIS 8 Administration
  • Managing IIS Web Sites with PowerShell
  • Executing a Script using WAP
  • Automating IIS Administration using Scripts
  • Navigating IIS tasks using WMI and Appcmd
Module 8: Tuning IIS 8 for Improved Performance
 • Lessons:
  • Implementing Best Practices for Improving IIS Performance
  • Configuring Options to Improve IIS Performance
  • Managing Application Pools to Improve IIS Performance
 • Lab : Tuning IIS 8 for Performance
  • Configuring IIS Performance Options
  • Managing Application Pools to Improve Performance
  • Deploying Applications
Module 9: Ensuring Web Site Availability with Web Farms
 • Lessons:
  • Backing Up and Restoring Web Sites
  • Working with Shared Configurations
  • Configuring Network Load Balancing for IIS
 • Lab :  Ensuring Web Site Availability with Web Farms
  • Backing Up an IIS Web Site
  • Restoring an IIS Web site
  • Enabling Shared Configurations
  • Configuring Network Load Balancing
Module 10: Troubleshooting IIS 8 Web Servers
 • Lessons:
  • Using IIS 8 Logging for Troubleshooting
  • Troubleshooting Authentication
  • Troubleshooting Authorization
  • Troubleshooting Communication
  • Troubleshooting Configuration
 • Lab : Troubleshooting IIS 8 Web Servers
  • Troubleshooting Authentication
  • Troubleshooting Authorization Types
  • Troubleshooting Communication
  • Troubleshooting Configuration
LỊCH KHAI GIẢNG Xem thêm
QUẢN TRỊ HỆ THỐNG MẠNG (SYSTEM ADMINISTRATOR) - 180 giờ
Học phí : 7.500.000 đ

(MCSA, Messaging, Firewall, IIS)

Điều kiện học: Có kiến thức về Nhập môn quản trị và an ninh mạng

LớpThời gianNgày khai giảngĐịa điểm học 
MQHE_237T357Thứ 3-5-7 (17.45 - 21.15)04/01/2018137E Nguyễn Chí Thanh,Q5Đăng ký
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO