CHỨNG CHỈ MICROSOFT MCSE

 • Chương trình đào tạo tiên tiến và luôn được cập nhật theo chuẩn của Microsoft.
 • Giúp học viên hiểu sâu rộng hơn về các mô hình hệ thống mạng quy mô lớn.
 • Thực hành với hệ thống Lab đạt tiêu chuẩn, cấu hình thiết bị cao.
 
 • Sinh viên khoa CNTT, Toán - Tin, Điện tử,.... Các trường Trung cấp - Cao đẳng - Đại học.
 • Học sinh các trường THPT có định hướng theo đuổi lịnh vực Quản trị và An ninh mạng.
 • Tất cả các đối tượng mong muốn có nghề nghiệp vững chắc trong lịnh vực Quản trị và An ninh mạng.
(Kiến thức học viên cần có để theo học:Có kiến thức căn bản về Tin học / kiến thức lắp ráp và cài đặt máy tính / kiến thức tương đương).
Sau khi hoàn tất khóa học, học viên có khả năng:
 • Trở thành chuyên viên thiết kế mạng cao cấp trên môi trường Microsoft.
 • Có kiến thức chuyên sâu và kỹ năng thành thạo.
 • Có khả năng tư vấn, thiết kế, xây dựng, quản trị và phát triển hệ thống mạng LAN/WAN.
 • Thời lượng: 144 giờ/ 3 tháng (3 giờ x 3 buổi/tuần)
 • Học phí: 3.500.000đ/khóa
 • Điểm thi cuối khóa phải đạt từ 5đ trở lên.
 • Chứng chỉ  "Chuyên viên quản trị mạng Microsoft MCSE 2008" của TTTH - Trường ĐH KHTN TP.HCM cấp.
 • Ngoài ra, học viên đủ kiến thức để tham dự các kỳ thi quốc tế lấy chứng chỉ MCSE do Microsoft cấp.
70-643: Windows Server 2008 Applications Infrastructure, Configuring
 
Course 6418C: Deploying Windows Server 2008
 • Installing and Configuring Microsoft Windows Server 2008 R2
 • Implementing Deployment Technologies
 • Using Windows Deployment Services
 • Implementing the Microsoft Deployment Toolkit.
 • Migrating Active Directory Directory Service
 • Migrating File, Print, and Web Services
 • Deploying Branch Office and Remote Access Services
 • Migrating Workloads to Microsoft Virtual Machines
Course 6439A: Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 Application Infrastructure
 • Configuring Storage for Windows Server 2008 Applications
 • Configuring High Availability for Windows Server 2008 Applications
 • Configuring Remote Desktop Services
 • RDS in the Multiple-Server Configuration
 • Securely Delivering RDS Applications to the Internetu
 • IIS Web Applications
 • IIS FTP and SMTP Services
 • IIS Server and SSL Management
 • Microsoft SharePoint Foundation
 • Windows Streaming Media Services
70-647: Windows Server 2008, Enterprise Administrator
 
Course 6435B: Designing Windows Server 2008 Network and Applications Infrastructure
 • Designing IP Addressing and Configuration.
 • Designing Name Resolution
 • Designing Advanced Name Resolution
 • Designing Network Access
 • Designing Network Security
 • Designing Application Deployment
 • Designing Remote Desktop Services
 • Designing IIS for Web-Based Applications
 • Designing File and Print Services
 • Designing File Replication and Caching
 • Designing for Business Continuity
 • Designing an Update Deployment Strategy
 • Designing a Virtualization Infrastructure
Course 6436B: Designing Windows Server 2008 Active Directory Infrastructure and Services
 • Overview of Active Directory Design
 • Designing an AD DS Forest Infrastructure
 • Designing an AD DS Domain Infrastructure
 • Designing AD DS Sites and Replication
 • Designing AD DS Domain Controllers
 • Designing AD DS Domain Administration
 • Designing AD DS Group Policy
 • Designing AD DS Security
 • Designing a Public Key Infrastructure
 • Designing and Deploying AD RMS
 • Designing an AD LDS Infrastructure
 • Designing an AD FS Infrastructure
 • Designing AD DS Transitions
70-680: Windows 7, Configuring
 • Installing, Upgrading, and Migrating to Windows 7
 • Configuring Disks and Device Drivers
 • Configuring File Access and Printers on Windows 7 Client Computers
 • Configuring Network Connectivity
 • Configuring Wireless Network Connections
 • Securing Windows 7 Desktops
 • Optimizing and Maintaining Windows 7 Client Computers
 • Configuring Mobile Computing and Remote Access in Windows 7
 
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO