Khóa học lập trình viên javascript
Khóa học lập trình R
Khóa học lập trình viên Python
Khóa học lập trình web
Tổng khai giảng khóa học Lập trình và CSDL

Xây dựng ứng dụng Web với PHP và MySQL

 • Cung cấp cho học viên (HV) đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng và phát triển ứng dụng Web sử dụng ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở PHP
 • Trang bị thêm kiến thức cơ bản về làm việc với tập tin và thư mục, XML, kết hợp PHP & JavaScript, thiết lập gửi email và bảo mật email
 • Cung cấp kiến thức về cơ sở dữ liệu MySQL để HV có thể tạo CSDL, truy vấn, import và export dữ liệu
 • Hướng dẫn cho HV cách kết hợp PHP & MySQL sử dụng thư viện PDO
 • Cung cấp kỹ thuật sử dụng lại các mã lệnh PHP đã có, sử dụng Smarty template
 • Cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết và kinh nghiệm thực tế để triển khai website kết hợp PHP & MySQL với giao diện thân thiện, đẹp mắt.
 • Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề, những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin muốn trang bị kiến thức và kỹ năng xây dựng website mã nguồn mở với PHP
 • Điều kiện cần khi tham gia khóa học: HV có kiến thức căn bản về tin học văn phòng và sử dụng Internet, biết HTML và CSS cơ bản
 
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ đạt được các kỹ năng:
 • Sử dụng ngôn ngữ lập trình Web PHP
 • Lập trình hướng đối tượng với PHP
 • Xây dựng giao diện Web cơ bản với đối tượng Form, các điều khiển cơ sở
 • Kết hợp PHP & JavaScript
 • Thiết lập gửi mail và bảo mật email
 • Làm việc với tập tin và thư mục, XML
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu trên MySQL
 • Sử dụng thành thạo ngôn ngữ SQL
 • Kết hợp PHP và MySQL với thư viện PDO trong xây dựng ứng dụng
 • Tạo template với Smarty
 • Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng Web có kết hợp PHP và MySQL
 • Khai thác, tùy biến các thư viện mã nguồn mở thông dụng trên thế giới (Joomla, Wordpress, Drupal...), xây dựng ứng dụng Web chuyên nghiệp dễ dàng, nhanh chóng
 • Làm tiền đề cho các chuyên đề nâng cao như CodeIgniter Framework, Zend Framework, Laravel Framework…
 
 • Thời gian: 3 tháng
 • Tổng số giờ: 102 giờ, học trực tiếp trên máy
 • Học phí: 3.200.000 đ (có chế độ miễn giảm của mỗi khóa, xem chi tiết trong Thời Khóa Biểu)
Gồm 2 module: 
 
Module 1 (51 giờ)
 • Tổng quan về ngôn ngữ lập trình PHP, môi trường phát triển ứng dụng Web với PHP
 • HTML và CSS cơ bản
 • Ngôn ngữ lập trình PHP
  • Kiểu dữ liệu, biến, hằng, toán tử, các hàm kiểm tra biến
  • Cấu trúc rẽ nhánh (các cấu trúc if và toán tử ?:), chọn lựa (switch … case)
  • Cấu trúc lặp: for, foreach, while, do … while
  • Xây dựng hàm xử lý
  • Xử lý lỗi
  • Sử dụng thư viện hàm PHP: hàm toán học, hàm chuỗi, hàm thời gian 
 • Mảng
  • Mảng một chiều, mảng hai chiều
  • Các hàm xử lý trên mảng
 • Form và các điều khiển cơ sở
  • Điều khiển form
  • Các điều khiển cơ sở
  • Cách đọc giá trị từ các điều khiển trên form: $_POST, $_GET, $FILES, $_REQUEST
 • PHP và JavaScript
  • JavaScript cơ bản
  • Kết hợp PHP & JavaScript
 • Lập trình hướng đối tượng với PHP
  • Xây dựng và sử dụng lớp/ đối tượng (class/ object)
  • Kế thừa
  • Phân tích và thiết kế theo hướng đối tượng 
Module 2 (51 giờ)
 • Xử lý tập tin và thư mục
  • Thao tác trên tập tin và thư mục
  • Upload tập tin
 • Đối tượng Session và Cookie
 • XML (khái niệm và các xử lý đơn giản)
  • Cấu trúc và cú pháp
  • Truy xuất tài liệu XML với DOM
 • PHP email & secure email
 • Cơ sở dữ liệu MySQL
  • Thiết kế, lưu trữ dữ liệu ứng dụng với My SQL
  • Thao tác truy vấn, cập nhật dữ liệu với ngôn ngữ SQL
  • Sử dụng hàm trong SQL
  • Import và Export dữ liệu
 • Kết hợp PHP và MySQL
  • Giới thiệu PDO
  • Transaction, PDO Statement
  • Hiển thị, them, xóa và cập nhật dữ liệu
 • Tích hợp mã PHP
  • Sử dụng require, include
  • Sử dụng require_once, include_once
 • Smarty template engine
  • Smarty Template
  • PHP code và Smarty class
  • Caching – Bộ nhớ đệm
  • Kế thừa – Template Inheritance
 • Xây dựng các lớp xử lý
  • Lớp xử lý truy xuất CSDL nền tảng
  • Lớp xử lý nghiệp vụ
  • Phối hợp, sử dụng các lớp xử lý trong ứng dụng
 • Triển khai upload ứng dụng lên host
 
CÁC MÔN HỌC LIÊN QUAN
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO