Lập trình Web Service cho ứng dụng di động

Web Service là phần kiến thức quan trọng đối với các Lập trình viên di động, là kỹ năng được các doanh nghiệp đòi hỏi.

Nếu bạn muốn nâng cao trình độ lập trình ứng dụng của mình, hãy tham gia khóa học Lập trình Web Service. Bạn sẽ nhanh chóng nắm vững các kỹ thuật xây dựng và tương tác với Web Service.

Học viên đã có kiến thức:
 • Lập trình di động.
 • Lập trình C# (.Net).
 • Kiến thức cơ bản về Cơ sở dữ liệu SQL Server.
  (Vui lòng liên hệ Bộ phận Tư vấn – Ghi danh để được kiểm tra đầu vào và tư vấn chi tiết hơn về chương trình)
Sau khi hoàn thành khóa học, bạn có khả năng:
 •   Tự xây dựng Web Service hoàn chỉnh sử dụng: LinQ, Entity Framework.
 •   Triển khai Web Service lên server.
 •   Tương tác giữa Web Service với một hay nhiều ứng dụng trên thiết bị di động.
 •   Tương tác Web Service với các Web Service khác.
 •   Tự xây dựng dự án với Web Service hoàn chỉnh.
 • Thời gian học: 30 giờ
 • Học phí: 2.000.000đ

Điểm thi cuối khóa phải đạt từ 5đ trở lên.

Chứng chỉ "Lập trình Web Service cho ứng dụng di động" do Trung Tâm Tin Học - Trường ĐH KHTN TP.HCM cấp.

BÀI 1: GIỚI THIỆU VỀ WEB SERVICE CHO ỨNG DỤNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG
a. Mục tiêu:
 • Biết được nguyên tắc hoạt động của các ứng dụng sử dụng Web Service.
 • Biết được cấu trúc của một Web Service.
 • Biết được chức năng của Web Service.
 • Có cái nhìn tổng quan về Web Service cũng như các dự án thực tế (Web, ứng dụng xã hội…).
 • Đưa được mã nguồn Web Service lên Server.
b. Nội dung:
 • Giới thiệu về Web Service
 • Giới thiệu các loại Web Service
 • Giới thiệu công nghệ
 • Đặc điểm của dịch vụ Web
 • Đặc Điểm
 • Ưu và nhược điểm
 • Kiến trúc của dịch vụ Web
 • Các thành phần chính của dịch vụ Web
 • XML – eXtensible Markup Language
 • WSDL – Web Service Description Language Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI)
 • SOAP – Simple Object Access Protocol
 • RSS – Really Simple Syndication
 • RDF – Resource Description Framework
 • RESTful - Representational State Transfer
 • An toàn cho dịch vụ Web
 • Xây dựng một dịch vụ Web
 • Tích hợp dịch vụ Web theo chuẩn
 • Giới thiệu về IIS
 • Hướng dẫn cách cài đặt
 • Hướng dẫn cách cấu hình để đưa Web Service lên IIS
 
BÀI 2: CÁC CÔNG NGHỆ DÙNG ĐỂ XÂY DỰNG WEB SERVICE CHO ỨNG DỤNG DI ĐỘNG – PHẦN 1
a. Mục tiêu:
 • Biết được mục đích sử dụng LinQ
 • Biết được các cú pháp của LinQ
 • Biết cách sử dụng LinQ để thực hiện truy vấn cũng như cập nhật dữ liệu
 • Xây dựng được Web Service dùng API RESTful Service.
b. Nội dung:
 • Tìm hiểu LinQ
 • Tổng quan
 • Môi trường hỗ trợ LinQ
 • Cách truy vấn: Query Syntax, Method Syntax.
 • Dùng LinQ đọc danh sách đối tượng và thực hiện truy vấn
 • Dùng LinQ đọc dữ liệu XML và thực hiện truy vấn
 • Hướng dẫn xây dựng Web Service dùng API RESTful Service
 • Giới thiệu về ASP.NET Web API
 • Sites: MVC
 • Service: Web API
 • Giới thiệu cơ bản về RESTful Service
 • Các nguyên tắc cơ bản để tạo ra RESTful Service
 • Xây dựng Web Service
 
BÀI 3: CÁC CÔNG NGHỆ DÙNG ĐỂ XÂY DỰNG WEB SERVICE CHO ỨNG DỤNG DI ĐỘNG – PHẦN 2
a. Mục tiêu:
 • Biết kiến trúc của Entity Framework.
 • Biết cài đặt Entity Framework.
 • Biết thực hiện truy vấn dữ liệu trên Entity Framework.
b. Nội dung:
 • Giới thiệu ORM
 • Giới thiệu Entity Framework.
 • Kiến trúc
 • Cài đặt
 • Tạo Entity Data Model và giới thiệu cấu trúc thư mục
 • DBContext
 • Các loại Entity
 • Thiết lập quan hệ cho Entity
 • Vòng đời của Entity
 • Code First
 • Model First
 • Database First
 • Thực hiện truy vấn với EDM , thực hiện thêm, xóa, sửa trên Entity (CRUD)
 
BÀI 4: TƯƠNG TÁC GIỮA WEB SERVICE VỚI ỨNG DỤNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG
a. Mục tiêu:
 • Hiểu được ưu điểm của việc sử dụng JSON
 • Tạo được các định dạng dữ liệu JSON theo ý muốn và lấy được dữ liệu JSON từ Web Service để sử dụng
b. Nội dung:
 • JSON là gì? Tại sao nên sử dụng JSON?
 • Cú pháp JSON
 • Cấu trúc xây dựng JSON. Các dạng JSON: object, array, value, string, number
 • Hướng dẫn cách tạo JSON bằng .Net Web Service
 • Hướng dẫn cách lấy dữ liệu dưới các định dạng JSON từ Web Service về cho ứng dụng trên thiết bị di động
 
BÀI 5: TƯƠNG TÁC GIỮA WEB SERVICE VỚI CÁC WEB SERVICE KHÁC
a. Mục tiêu:
 • Biết một số API thông dụng được hỗ trợ bởi một số nhà cung cấp
 • Xây dựng được WCF Service
b. Nội dung:
 • Giới thiệu một số API thông dụng của Google, Microsoft, Facebook, …
 • Thực hiện lấy dữ liệu từ các Web service khác
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO